فایل ورد word مقاله تاثير هوش هيجاني بر مهارتهاي ارتباطي دانشجويان پرستاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله تاثير هوش هيجاني بر مهارتهاي ارتباطي دانشجويان پرستاري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله تاثير هوش هيجاني بر مهارتهاي ارتباطي دانشجويان پرستاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله تاثير هوش هيجاني بر مهارتهاي ارتباطي دانشجويان پرستاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله تاثير هوش هيجاني بر مهارتهاي ارتباطي دانشجويان پرستاري :


تعداد صفحات : 9

مقدمه: انسان با برخورداری از هوش هیجانی به زندگی خود نظم می بخشد و به رفتارهای پرخطر کمتری دست میزند. یک پرستار تنها به دانش و مهارت نیاز ندارد؛ بلکه شیوه برخورد با افراد متفاوت نیز مهم است. هوش هیجانی به افراد کمک می کند تحت شرایط سخت بهتر فکر کنند و ارتباط موثرتری را با دیگران داشته باشند. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر بهبود مهارتهای ارتباطی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پرداخته است.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح قبل و بعد بود. جامعه آماری پژوهش شامل 96 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود ،که با روش نمونه گیری تصادفی در سال 95 انتخاب شدند. مهارتهای ارتباطی آنها قبل و بعد از آموزش با استفاده از پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کویین دام طی 8 هفته متوالی به صورت جلسات 90 دقیقه ای سنجیده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های: میانگین و انحراف معیار ، تی زوجی و تی مستقل استفاده گردید . از نرم افزار22 spss ، جهت تجزیه و تحلیل دادها استفاده شد.
یافته ها: میانگین کل نمره خوداظهاری مهارتهای ارتباطی دانشجویان قبل از آموزش 111.44 و بعد از آموزش123.30 برآورد شد. بالاترین نمره مربوط به مولفه مهارت دریافت و ارسال پیام و کمترین نمره مربوط به مهارت ارتباط توام با قاطعیت بود. بین هوش هیجانی با مهارتهای ارتباطی و مولفه های آن رابطه مثبت و معناداری وجود داشت(P)، یافته ها نشان داد که آموزش هوش هیجانی تاثیر معناداری بر بهبود مهارتهای ارتباطی و مولفه های آن داشته است(P).
نتیجه گیری: با توجه به این که افزایش هوش هیجانی ، شیوه ای موثر جهت بهبود مهارتهای ارتباطی دانشجویان پرستاری است، پیشنهاد می شود آموزش هوش هیجانی در تمای رشته های علوم پزشکی مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی