فایل ورد word مقاله اثربخشي مداخله مبتني بر تعهد و صميمت جنسي بر سازگاري زناشويي و رضايت جنسي زنان متأهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله اثربخشي مداخله مبتني بر تعهد و صميمت جنسي بر سازگاري زناشويي و رضايت جنسي زنان متأهل دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله اثربخشي مداخله مبتني بر تعهد و صميمت جنسي بر سازگاري زناشويي و رضايت جنسي زنان متأهل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله اثربخشي مداخله مبتني بر تعهد و صميمت جنسي بر سازگاري زناشويي و رضايت جنسي زنان متأهل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله اثربخشي مداخله مبتني بر تعهد و صميمت جنسي بر سازگاري زناشويي و رضايت جنسي زنان متأهل :


تعداد صفحات : 12

مقدمه: سازگاری و رضایت جنسی در طول زندگی مشترک، نقش مهمی را در افزایش کیفیت زندگی زناشویی و کاهش بی‌ثباتی آن ایفا می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی فایل ورد word مقاله اثربخشي مداخله مبتني بر تعهد و صميمت جنسي بر سازگاري زناشويي و رضايت جنسي زنان متأهل شهرستان اردکان در سال 1395 بود.
روش کار: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به مرکز توانمندسازی ضیائی شهرستان اردکان در سال 1395 که بالغ بر 400 نفر بودند. برای انجام پژوهش، تعداد 28 نفر از این زنان با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. گروه آزمایش در 9 جلسه 120 دقیقه‌ای تحت آموزش برنامه مداخله مبتنی بر تعهد و صمیمیت جنسی قرار گرفتند و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سازگاری زناشویی و رضایت جنسی استفاده شد. سپس داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که همه ابعاد سازگاری زناشویی زنان متأهل گروه آزمایش شامل بعد رضایت (850/8=F، 002/0 = P)، همبستگی (195/6=F، 004/0 = P)، توافق (043/13=F، 0001/0 = P) و محبت (279/6=F، 004/0 = P) و رضایت جنسی آن‌ها (094/9=F، 001/0 = P) بعد از اجرای آزمایش به‌طور معنی‌داری بهتر از گروه گواه شده بود. این بهبود در مرحله پیگیری نیز حفظ شده بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان گفت مداخله مبتنی بر تعهد و صمیمت جنسی موجب بهبود سازگاری زناشویی و رضایت جنسی در زنان متأهل می‌شود.

لینک کمکی