فایل ورد word مقاله اضطراب و افسردگي در پرتوکاران بخش‌هاي تشخيصي- درماني و تکنسين‌هاي اتاق عمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله اضطراب و افسردگي در پرتوکاران بخش‌هاي تشخيصي- درماني و تکنسين‌هاي اتاق عمل دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله اضطراب و افسردگي در پرتوکاران بخش‌هاي تشخيصي- درماني و تکنسين‌هاي اتاق عمل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله اضطراب و افسردگي در پرتوکاران بخش‌هاي تشخيصي- درماني و تکنسين‌هاي اتاق عمل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله اضطراب و افسردگي در پرتوکاران بخش‌هاي تشخيصي- درماني و تکنسين‌هاي اتاق عمل :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: واکنش‏های هیجانی نامناسب از جمله اضطراب و افسردگی تأثیر بسزایی بر حوادث و اشتباهات کاری دارد. سلامت بیمار با شرایط کاری و سلامت کادر تشخیصی-درمانی همبستگی مستقیم دارد. بنابراین، پژوهش کنونی با هدف تعیین و مقایسه‏ میزان اضطراب و افسردگی و عوامل مرتبط با آ‏ن‏ها در پرتوکاران بخش‏های تشخیصی- درمانی و تکنسین‏های اتاق عمل، اجرا گردید.
روش کار: پژوهش حاضر، مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد که از زمستان 1394 تا زمستان 1395 در مراکز آموزشی-درمانی منتخب شهر کرمانشاه انجام شد. 106 تکنسین پرتویی و اتاق عمل با نمونه‏گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار مطالعه، پرسشنامه استاندارد اضطراب و افسردگی 'بک' و نیز پرسشنامه اطلاعات فردی بود. در پایان، داده‏ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 18 شد و توسط آزمون‏های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، کای اسکوئر و آنالیز کوواریانس در سطح معناداری 05/0 تجزیه تحلیل گردید.
یافته‌ها: 4/12 درصد از نمونه‏ها از اضطراب متوسط، 4/3 درصد از اضطراب بالا و 2/46 درصد از درجات مختلف افسردگی برخوردار بودند. ارتباط آماری معنی‏داری بین میزان اضطراب و سابقه کار وجود نداشت (37/0=p) اما این ارتباط بین میزان افسردگی و سابقه کار معنی‏دار بود (001/0=p).
نتیجه‌گیری: کادر تشخیصی- درمانی در معرض عوامل تنش‏زا و بروز واکنش‏های هیجانی قرار دارند. پیشرفت در سرویس ‏دهی و حمایت‏های کافی، منجر به تأمین نیروی انسانی سالم و در نتیجه ارتقای سلامت جامعه، می‏شود. بنابراین، آموزش‏های‏ لازم جهت رفع عوامل تنش‏زا و بهبود شرایط محیط کار به¬عنوان اولویت بهداشتی مطرح می‏گردد.

لینک کمکی