فایل ورد word مقاله بررسي ميزان نگرش و آگاهي اساتيد مشاور نسبت به مشاوره تحصيلي و عوامل مربوط آن در دانشگاه علوم پزشکي کردستان در سال 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله بررسي ميزان نگرش و آگاهي اساتيد مشاور نسبت به مشاوره تحصيلي و عوامل مربوط آن در دانشگاه علوم پزشکي کردستان در سال 1395 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله بررسي ميزان نگرش و آگاهي اساتيد مشاور نسبت به مشاوره تحصيلي و عوامل مربوط آن در دانشگاه علوم پزشکي کردستان در سال 1395  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله بررسي ميزان نگرش و آگاهي اساتيد مشاور نسبت به مشاوره تحصيلي و عوامل مربوط آن در دانشگاه علوم پزشکي کردستان در سال 1395،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله بررسي ميزان نگرش و آگاهي اساتيد مشاور نسبت به مشاوره تحصيلي و عوامل مربوط آن در دانشگاه علوم پزشکي کردستان در سال 1395 :


تعداد صفحات : 13

مقدمه: مشاوره و راهنمایی دانشجویان یکی از مهم ترین راهبردهای پیشگیری در دانشگاه به حساب می آید. استاد مشاور، عضوی از هیات علمی دانشگاه بوده که دانشجو را در مطابقت دادن علایق و توانایی هایش با برنامه آموزشی و ارزیابی متناوب ازپیشرفتش در دانشگاه کمک می کند.
هدف: هدف مطالعه حاضر تعیین میزان نگرش وآگاهی اساتید مشاور نسبت به مشاوره تحصیلی وعوامل مربوط آن دردانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده است.
روش: در این پژوهش توصیفی تحلیلی 110 نفراز اساتید مشاوردانشگاه علوم پزشکی کردستان در تمام رشته ها و دانشکده ه با روش نمونه گیری سرشماری بررسی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نگرش سنج 18 سؤالی و پرسشنامه آگاهی از وظایف استاد مشاور 20 سوالی بود ، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 22 SPSS و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی تست وآنوا تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: بیشترین فراوانی میزان نگرش مثبت نسبت به مشاوره تحصیلی در افراد مورد مطالعه در حد متوسط با فراوانی نسبی 74/5% و بیشترین فراوانی میزان آگاهی از وظایف استاد مشاور 64/52 درصددر حد متوسط بودند. بین میزان آگاهی نسبت به وظایف استاد مشاور بامیزان نگرش نسبت به مشاوره تحصیلی در افراد مورد مطالعه رابطه معناداری وجود داشت. (0/001P)
نتیجه‌گیری: وجود نگرش بالا نسبت به مشاوره تحصیلی و آگاهی از وظایف استاد مشاور در حد متوسط در افراد مورد مطالعه، می تواند زمینه مناسب و خوبی برای بالا بردن آگاهی و مشارکت آنان در ارایه خدمات به دانشجویان باشد.

لینک کمکی