فایل ورد word مقاله اثربخشي آموزش مهارت‌هاي مثبت‌انديشي بر سرزندگي‌تحصيلي، اشتياق تحصيلي و جهت‌گيري هدف-پيشرفت در دانش‌آموزان دختر با نشانگان افسردگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله اثربخشي آموزش مهارت‌هاي مثبت‌انديشي بر سرزندگي‌تحصيلي، اشتياق تحصيلي و جهت‌گيري هدف-پيشرفت در دانش‌آموزان دختر با نشانگان افسردگي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله اثربخشي آموزش مهارت‌هاي مثبت‌انديشي بر سرزندگي‌تحصيلي، اشتياق تحصيلي و جهت‌گيري هدف-پيشرفت در دانش‌آموزان دختر با نشانگان افسردگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله اثربخشي آموزش مهارت‌هاي مثبت‌انديشي بر سرزندگي‌تحصيلي، اشتياق تحصيلي و جهت‌گيري هدف-پيشرفت در دانش‌آموزان دختر با نشانگان افسردگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله اثربخشي آموزش مهارت‌هاي مثبت‌انديشي بر سرزندگي‌تحصيلي، اشتياق تحصيلي و جهت‌گيري هدف-پيشرفت در دانش‌آموزان دختر با نشانگان افسردگي :


تعداد صفحات : 12

مقدمه: مهارت مثبت اندیشی یکی از مهمترین مهارت‌ها برای مقابله با چالشهای تحصیلی و موفقیت دانش آموزان است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و جهت گیری هدف-پیشرفت در دانش آموزان دختر با نشانگان افسردگی مقطع متوسطه دوم شهر ایذه می‌باشد.
روش کار: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دارای نشانگان افسردگی مقطع متوسطه دوم شهر ایذه در سال 1396 بودند. که از میان آنان 22 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و با روش تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. داده‌ها با 'پرسشنامه سرزندگی تحصیلی' (Educational Vitality Questionnaire)، 'پرسشنامه اشتیاق تحصیلی' (Educational Enthusiasm Questionnaire) و 'پرسشنامه جهت گیری هدف-پیشرفت' (Goal Orientation Questionnaire) جمع آوری شد. روایی ابزار به روش روایی محتوا و پاپایی ابزار به روش آلفای کرونباخ تأیید شد. گروه آزمایش، آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی را طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت کردند. دادها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین نمره پیش آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب سرزندگی تحصیلی (7/29،4/29)، اشتیاق تحصیلی (07/44،95/43)، اهداف تبحری (46/30،63/30)، عملکردگرا (52/33،29/33) و عملکردگریز (01/28،30/27) بود و تفاوت آماری معناداری نداشت. مقایسه میانگین نمرات پس آزمون در گروه‌های آزمایش و کنترلبه ترتیب سرزندگی تحصیلی (16/34،95/29)، اشتیاق تحصیلی (03/49،7/43)، اهداف تبحری (22/34،55/31)، عملکردگرا (28/37،74/32) و عملکردگریز (86/26،51/27) بود و تفاوت آماری معناداری داشت (001/0 > P).
نتیجه گیری: مداخله آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی در دانش آموزان دختر با نشانگان افسردگی، سبب بهبود کارکردهای تحصیلی آن‌ها شد. لذا اجرای آموزش مهات های مثبت اندیشی توسط کارشناسان در جهت ارتقایشرایط تحصیلی دانش آموزان دختر با نشانگان افسردگی توصیه می‌شود.

لینک کمکی