فایل ورد word مقاله همبستگي بين مشارکت ورزشي، بهزيستي روانشناختي و شکايات جسمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله همبستگي بين مشارکت ورزشي، بهزيستي روانشناختي و شکايات جسمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله همبستگي بين مشارکت ورزشي، بهزيستي روانشناختي و شکايات جسمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله همبستگي بين مشارکت ورزشي، بهزيستي روانشناختي و شکايات جسمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله همبستگي بين مشارکت ورزشي، بهزيستي روانشناختي و شکايات جسمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمان :


تعداد صفحات : 13

مقدمه: سلامتی جسم و روان جوانان از مهمترین اهداف هر جامعه می‌باشد و فعالیت ورزشی به عنوان یکی از عواملی‌ست که در عملکرد بهینه جسمانی و روانشناختی افراد نقش بسیار مهمی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین فایل ورد word مقاله همبستگي بين مشارکت ورزشي، بهزيستي روانشناختي و شکايات جسمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمان انجام گرفت.
روش کار: پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکیل دادند (5000 نفر) که 360 نفر با استفاده از جدول Krejcie & Morgan به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. جمع‌آوری داده‌ها با 'پرسشنامه بهزیستی روانشناختی' (Questionnaire Psychological Well-Being)، 'پرسشنامه شکایات جسمانی' (Questionnaire Physical Complaints) و 'پرسشنامه مشارکت فعالیت ورزشی' (Physical Activity Participation Questionnaire) انجام شد. روایی ابزارتوسط 8 تن از متخصصین ورزش و پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 20 استفاده شد.
یافته‌ها: بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان و میزان شکایت جسمانی دانشجویان به طور معنی‌داری بالاتر از میانگین بود که نشان دهنده وضعیت مناسب بهزیستی روانشناختی و وضعیت نامناسب شکایات جسمانی است. همچنین بین مشارکت ورزشی با شکایات جسمانی همبستگی منفی (001/0=P، 26/0-=r) و با بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشت (001/0=P، 54/0=r). بعلاوه، 32 درصد از واریانس کل تغییرات شکایت جسمانی در بین دانشجویان به مؤلفه مشارکت وررشی و بهزیستی روانشناختی مربوط می‌باشد.
نتیجه‌ گیری: نتایج حاکی از رابطه مثبت مشارکت ورزشی بر بهزیستی روانشناختی و رابطه منفی آن بر شکایات جسمانی بود. پیشنهاد می‌شود اداره ورزش دانشگاه‌ها تجهیزات مناسبی را برای ورزش دانشجویان فراهم نماید تا شکایت جسمانی کاهش و بهبود بهزیستی روانشناختی افزایش یابد.

لینک کمکی