فایل ورد word مقاله همبستگي استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات سلامت با رابطه پرستار-بيمار؛ نقش ميانجي عدالت سازماني ادراک شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله همبستگي استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات سلامت با رابطه پرستار-بيمار؛ نقش ميانجي عدالت سازماني ادراک شده دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله همبستگي استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات سلامت با رابطه پرستار-بيمار؛ نقش ميانجي عدالت سازماني ادراک شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله همبستگي استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات سلامت با رابطه پرستار-بيمار؛ نقش ميانجي عدالت سازماني ادراک شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله همبستگي استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات سلامت با رابطه پرستار-بيمار؛ نقش ميانجي عدالت سازماني ادراک شده :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: استفاده از سیستم‌های اطلاعات سلامت می‌تواند اثرات مثبت یا منفی بر روابط بین پرستاران و بیماران داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی استفاده از سیستم اطلاعات سلامت با رابطه‌ی پرستار -بیمار با نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده انجام گرفت.
روش کار: روش مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان امیرالمؤمنین اصفهان به تعداد 272 تن بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، داده‌ها از 160 تن، با استفاده از سه پرسشنامه شامل 'پرسشنامه استفاده از سیستم' (System Use Questionnaire)، 'پرسشنامه رابطه پرستار-بیمار' (Nurse-Patient Relationship Questionnaire) و 'پرسشنامه عدالت سازمانی' (Organizational Justice Questionnaire) جمع آوری شد. روایی صوری، محتوا و سازه با استفاده از تحلیل عامل تأییدی انجام شد. پایایی به روش ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب انجام شد. به منظور تحلیل داده‌ها از نرم افزار SmartPLS M2.0 استفاده گردید.
یافته‌ها: استفاده از سیستم اطلاعات سلامت با عدالت ادراک شده سازمانی و مؤلفه‌های آن و همچنین با ارتباط پرستار- بیمار همبستگی مثبت و معنی‌داری دارد (01/0P
نتیجه گیری: استفاده ازسیستم های اطلاعات سلامت با رابطه پرستار-بیمار با نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده همبستگی معنادار دارد. پیشنهاد می‌شود مدیران بیمارستان‌ها برای ارتقای روابط بین پرستاران و بیماران از سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی استفاده کنند. همچنین ارتقاء ادراک پرستاران نسبت به عدالت سازمانی در محیط بیمارستان می‌تواند موجب ارتقاء روابط بین پرستاران و بیماران شود.

لینک کمکی