فایل ورد word مقاله نگرش پرستاران و دانشجويان پرستاري به مراقبت معنوي در ايران: مرور سيستماتيک و متاآناليز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقاله نگرش پرستاران و دانشجويان پرستاري به مراقبت معنوي در ايران: مرور سيستماتيک و متاآناليز دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقاله نگرش پرستاران و دانشجويان پرستاري به مراقبت معنوي در ايران: مرور سيستماتيک و متاآناليز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقاله نگرش پرستاران و دانشجويان پرستاري به مراقبت معنوي در ايران: مرور سيستماتيک و متاآناليز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقاله نگرش پرستاران و دانشجويان پرستاري به مراقبت معنوي در ايران: مرور سيستماتيک و متاآناليز :


تعداد صفحات : 14

سابقه و هدف: درک و نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به معنویت و مراقبت معنوی از مهم‌ترین عوامل موثر در فراهم آوردن مراقبت معنوی بیماران به شمار می‌آید. هدف مطالعه حاضر بررسی نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در میان پرستاران و دانشجویان پرستاری ایران با استفاده از متاآنالیز می‌باشد.
مواد و روش‌ها: با کلید واژه‌های مرتبط، پایگاه‌های ملی و بین المللی مورد جستجو قرار گرفت. اطلاعات مربوط به شناسایی مقاله، روش کار و نتایج مقالات انتخاب شده استخراج شد. جهت بررسی ناهمگونی بین مطالعات از آزمون های کوکران(Q) و I-squared استفاده شد. جهت براورد میانگین نمره نگرش دانشجویان پرستاری و پرستاران ازمدل اثر تصادفی با فاصله اطمینان 95 درصد در نمودار انباشت (forest plots) محاسبه شد.
یافته‌ها: با جستجوی اولیه 1618 مقاله یافت شد که در نهایت 12 مقاله وارد متاآنالیز شد. با ترکیب نتایج مطالعات اولیه میانگین نمره نگرش دانشجویان پرستاری بر اساس پرسشنامه Spirituality and Spiritual Care Rating Scale با فاصله اطمینان 95 درصد برابر ( 93/57-08/55)51/56 و براساس پرسشنامه Spiritual Care Perspectives Scale برابر (40/51-07/33) 24/42 برآورد شده است. هم‌چنین میانگین نمره نگرش پرستاران بر اساس پرسشنامه Spiritual Care Perspectives Scale با فاصله اطمینان 95 درصد برابر (38/63-47/ 39)43/51 و بر اساس پرسشنامه Spirituality and Spiritual Care Rating Scale برابر ( 92/60-31/54 )61/57 برآورد شده است.
استنتاج: مطالعه متاآنالیز حاضر نشان داد که که وضعیت نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در میان پرستاران و دانشجویان پرستاری در حد متوسط بوده لذا گنجاندن محتوای درسی معنویت و مراقبت معنوی در دوره چهار ساله آموزش پرستاری و نیز برگزاری کارگاه ها ی دانش افزایی برای پرستاران توصیه می‌شود.

لینک کمکی