فایل ورد word بررسي و مقايسه نشخوار فکري و تفکر ارجاعي در پرستاران زن و مرد بيمارستان ميلاد اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي و مقايسه نشخوار فکري و تفکر ارجاعي در پرستاران زن و مرد بيمارستان ميلاد اصفهان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي و مقايسه نشخوار فکري و تفکر ارجاعي در پرستاران زن و مرد بيمارستان ميلاد اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي و مقايسه نشخوار فکري و تفکر ارجاعي در پرستاران زن و مرد بيمارستان ميلاد اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي و مقايسه نشخوار فکري و تفکر ارجاعي در پرستاران زن و مرد بيمارستان ميلاد اصفهان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

نشخوار فکری و تفکر ارجاعی مولفه هایی هستند که در اختلالات رفتاری نقش به سزایی ایفا می کنند و منجر به تداوم و تشدید عالئم اختالل و زمینه ساز بروز سایر اختلالات روانی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه نشخوار فکری و تفکر ارجاعی در پرستاران زن و مرد بیمارستان میالد اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای و جامعه پژوهش، شامل تمامی پرستاران زن و مرد بیمارستان میالد اصفهان در سال 1396-95 و حدود 180 نفر پرستار)90 مرد و 90زن( بود. از میان آنها بر اساس جدول کرجسی- مورگان، 146 نفر)73 مرد و 73پرستار زن( به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سبک پاسخ دهی نشخوارفکری ) RRS ( نولن هوکسیما و مورو))1991 و پرسشنامه تفکر ارجاعی) )PTQ ارینگ و همکاران )2010( بود. داده های به دست آمده، به روش تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا( آزمون شد. یافته ها نشان داد بین نشخوار فکری و تفکر ارجاعی در پرستاران زن و مرد در سطح معناداری (P< 0/05)وجود دارد. نتیجه گیری : با توجه به وجود علایم نشخوار فکری و تفکر ارجاعی در پرستاران زن توصیه می شود در تدوین برنامه های درمانی روان شناختی در بیمارستانها برای نشخوار فکری، ایمپاستر و تفکر ارجاعی توجه مبذول شود.

لینک کمکی