فایل ورد word بررسي نقش پيش بيني کننده سبک هاي مقابله اي در نشانه هاي اضطراب در تعاملات اجتماعي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي نقش پيش بيني کننده سبک هاي مقابله اي در نشانه هاي اضطراب در تعاملات اجتماعي دانشجويان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي نقش پيش بيني کننده سبک هاي مقابله اي در نشانه هاي اضطراب در تعاملات اجتماعي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي نقش پيش بيني کننده سبک هاي مقابله اي در نشانه هاي اضطراب در تعاملات اجتماعي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي نقش پيش بيني کننده سبک هاي مقابله اي در نشانه هاي اضطراب در تعاملات اجتماعي دانشجويان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم سبک های مقابله ای در پیش بینی اضطراب در تعاملات اجتماعی دانشجویان انجام گرفت. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر تهران بود که از بین آنان 120 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها توسط پرسشنامه اضطراب در تعاملات اجتماعی متیک و کالرک و مقیاس سبک های مقابله ای اندلر و پارکر انجام شد. از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه برای تحلیل آماری داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین اضطراب در تعاملات اجتماعی با سبک مقابله ای مسئله مدار همبستگی منفی، با سبک هیجان مدار و سبک مقابله اجتنابی رابطه مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که سبکه های مقابله ای در مجموع % 35/3 واریانس اضطراب در تعاملات اجتماعی را تبیین می کنند و در این میان، سبک مقابله ای هیجان مدار بیشترین سهم را در پیش بینی اضطراب در تعاملات اجتماعی دارد. بحث و نتیجه گیری: در مجموع، نتایج حاکی از آن است که سبک های مقابله ای با اضطراب در تعاملات اجتماعی در دانشجویان دختر رابطه دارد و سبک هیجان مدار بهترین پیش بینی کننده اضطراب در تعاملات اجتماعی می باشد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در آموزش مهارت های مقابله ای دانشجویان دختر موثر واقع شود و آنان را در جهت پیشگیری از بروز نشانه های اضطراب در تعاملات اجتماعی یاری نماید.

لینک کمکی