فایل ورد word بررسي ميزان کاربست ديدگاه هاي فلسفي تربيتي اسلام و واقع گرايي در حوزه تفکر خلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي ميزان کاربست ديدگاه هاي فلسفي تربيتي اسلام و واقع گرايي در حوزه تفکر خلاق دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي ميزان کاربست ديدگاه هاي فلسفي تربيتي اسلام و واقع گرايي در حوزه تفکر خلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي ميزان کاربست ديدگاه هاي فلسفي تربيتي اسلام و واقع گرايي در حوزه تفکر خلاق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي ميزان کاربست ديدگاه هاي فلسفي تربيتي اسلام و واقع گرايي در حوزه تفکر خلاق :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر میزان کاربست دیدگاه های فلسفه تربیتی اسلام و واقع گرایی در حوزه تفکر خلاق از دیدگاه مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان لردگان را بررسی نمود . دو فرضیه : -1میزان کاربست آموزه های دیدگاه فلسفه تربیتی اسلام نسبت به دیدگاه دیدگاه فلسفه تربیتی واقع گرایی بیشتر است . -2 میزان کاربست آموزه های دیدگاه فلسفه تربیتی اسلام با دیدگاه دیدگاه فلسفه تربیتی واقع گرایی برابراست در این پژوهش مطرح شد. فرضیه های با استفاده از روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی مورد آزمون قرار گرفت . جامعه پژوهش ، شامل کلیه مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان لردگان در سال تحصیلی 89 -1388 بود.و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 94 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده و با استفاده از سیستم در جه بندی لیکرت تنظیم شد . پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آماری در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spssانجام شد. نتایج آزمون فرضیه ها به کمک روش آماری tتک متغیره نشان داد : آموزه های فلسفه تربیتی اسلام با میانگین (4/47)بیشترین استفاده ،آموزه های فلسفه تربیتی واقع گرایی با میانگین((4/29 رتبه دوم، میزان کاربست دیدگاه های فلسفه تربیتی مدیر در حوزه تفکر خلاق از دیدگاه مدیران را به خود اختصاص داده است .

لینک کمکی