فایل ورد word بررسي روشهاي فرزندپروري خانواده و تاثير آن بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي روشهاي فرزندپروري خانواده و تاثير آن بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي روشهاي فرزندپروري خانواده و تاثير آن بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي روشهاي فرزندپروري خانواده و تاثير آن بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي روشهاي فرزندپروري خانواده و تاثير آن بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

خانواده اولین و مهمترین نهاد در تاریخ و تمدن انسانی ا ست که افراد بشری در آن با شیوه های زندگی جمعی و تفاهم و سازگاری با دیگران آ شنا میگردند. خانواده منا سب ترین بستر فعلیت یافتن قابلیتها و ا ستعدادها و تواناییهای انسانی ا ست و بخش عظیمی از ابعاد شخصیت افراد همچون رفتارهای اجتماعی، مسئولیت پذیری، تحمل و بردباری در برابر دیگران و واکنشهای عاطفی در آن شکل میگیرد. هدف از نگارش این مقاله بررسی شیوه های فرزند پروری والدین و نقش آن بر سازگاری اجتماعی فرزندان میباشد، بدین منظور از بین جامعه آماری این پژوهش (کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر اهواز) 300 دانشآموز پسر دبیرستانی 100)نفر مقطع اول، 100نفر مقطع دوم،100نفر مقطع سوم) انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده پژوهش، پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل و پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند بودند. داده های گردآوری شده به کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار ا ستنباطی (همبستگی پیر سون و رگر سیون چندگانه) موردبرر سی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی سبک تربیتی مقتدرانه والدین، سبک تربیتی سهل گیرانه والدین با سازگاری اجتماعی فرزندان معنادار و مثبت است و بین سبک تربیتی استبدادی والدین با سازگاری اجتماعی فرزندان رابطه منفی و معنادار وجود دارد و درنهایت بین سبک تربیتی مسامحه گرانه والدین با سازگاری اجتماعی فرزندان رابطه وجود ندارد.

لینک کمکی