فایل ورد word بررسي رابطه کمال گرايي مثبت و منفي با ميزان حل مسائل شناختي در متاهلين شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه کمال گرايي مثبت و منفي با ميزان حل مسائل شناختي در متاهلين شهر تهران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه کمال گرايي مثبت و منفي با ميزان حل مسائل شناختي در متاهلين شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه کمال گرايي مثبت و منفي با ميزان حل مسائل شناختي در متاهلين شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه کمال گرايي مثبت و منفي با ميزان حل مسائل شناختي در متاهلين شهر تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

افراد در واکنش به شرایط جدیدی که در زندگی آن ها رخ می دهد، با دامنه ای از موانع رو به رو می شوند که نحوه سازگاری آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. ورود به زندگی متاهلی با طیفی از منابع فشار زای زندگی، مالی، اجتماعی و مواردی از این دست همراه است و متاهلین یا والدین در ارتباط با این شرایط ممکن است دچار ناکامی ها، تعارضها، فشارها و تنیدگی هایی شده و در مقابل، گستره ای از واکنش های جسمانی و روان شناختی را نشان دهند. واکنش آن ها به این عوامل فشارزای مختلف و حل مسائل پیش رو، به صورت موفقیت آمیز به عوامل چندی بستگی دارد. در همین راستا پژوهش حاضر به فایل ورد word بررسي رابطه کمال گرايي مثبت و منفي با ميزان حل مسائل شناختي در متاهلين شهر تهران در سال 96 پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است. در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه مربوطه (مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی و پرسشنامه حل مساله شناختی) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش متاهلین شهر تهران می باشد که در سال 1397 مدت یک سال از ازدواج آنها می گذرد و به عنوان زن و شهر در زیر یک سقف زندگی می کنند، که به طور نسبی مشتمل بر 1700 نفر می باشند. طبق جدول مورگان 332 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش خوشه ای می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین کمال گرایی مثبت و منفی با مسائل زناشویی متاهلین، مسائل شناختی- هیجانی و همچنین مسائل اقتصادی متاهلین رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که سطح معناداری و ضریب همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی با میزان حل مسائل شناختی در متاهلین به ترتیب: مسائل زناشویی (P = 0/001 و (r = 0/73، مسائل شناختی - هیجانی P = 0/001) و (r = 0/67، مسائل اقتصادی P = 0/001) و (r = 0/73، می باشد بنابراین هر سه فرضیه تایید می گردد.

لینک کمکی