فایل ورد word بررسي رابطه سلامت سازماني و توانمندي روان شناختي هنرآموزان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هنرستان هاي شهر زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه سلامت سازماني و توانمندي روان شناختي هنرآموزان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هنرستان هاي شهر زاهدان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه سلامت سازماني و توانمندي روان شناختي هنرآموزان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هنرستان هاي شهر زاهدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه سلامت سازماني و توانمندي روان شناختي هنرآموزان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هنرستان هاي شهر زاهدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه سلامت سازماني و توانمندي روان شناختي هنرآموزان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هنرستان هاي شهر زاهدان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل ورد word بررسي رابطه سلامت سازماني و توانمندي روان شناختي هنرآموزان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هنرستان هاي شهر زاهدان است. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی، با رویکرد همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه هنر آموزان مرد و زن و دانش آموزان دختر و پسر هنرستان های ناحیه یک و دو شهر زاهدان به ترتیب تعداد 406 و 4532 نفر می باشد، برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده که به ترتیب تعداد 197 و 351 نفر به روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه های استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن ) 1996 (، توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر ) 1995 ( و پیشرفت تحصیلی فام و تیلور) 1999 ( استفاده شده که روایی محتوایی به تایید متخصصان رسید و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0.873 ، 0.851 و 0.734 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری Spss23 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، بین سلامت سازمانی و توانمندی روان شناختی هنرآموزان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هنرستان های شهر زاهدان رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی