فایل ورد word بررسي رابطه بين رهبري مشارکتي و رهبري دانشي با تصميم گيري و بهبود عملکرد مديران مدارس دولتي ناحيه 2 شهر زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه بين رهبري مشارکتي و رهبري دانشي با تصميم گيري و بهبود عملکرد مديران مدارس دولتي ناحيه 2 شهر زاهدان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه بين رهبري مشارکتي و رهبري دانشي با تصميم گيري و بهبود عملکرد مديران مدارس دولتي ناحيه 2 شهر زاهدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه بين رهبري مشارکتي و رهبري دانشي با تصميم گيري و بهبود عملکرد مديران مدارس دولتي ناحيه 2 شهر زاهدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه بين رهبري مشارکتي و رهبري دانشي با تصميم گيري و بهبود عملکرد مديران مدارس دولتي ناحيه 2 شهر زاهدان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل ورد word بررسي رابطه بين رهبري مشارکتي و رهبري دانشي با تصميم گيري و بهبود عملکرد مديران مدارس دولتي ناحيه 2 شهر زاهدان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود و جامعه آماری حاضرشامل کلیه مدیران مدارس دولتی ناحیه دوآموزش و پرورش زاهدان که در سال 1396 مشغول به فعالیت هستند که برابر با 110 نفر بود، برای تعیین حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه آماری تمامی 110 نفر مدیران به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری مشارکتی چوپانی((1389، رهبری دانشی ویتالا (2004)، تصمیم گیری اسکات و بروس((1995 و عملکرد نصر و همکاران((1384 استفاده شده بود که روایی محتوایی به تایید استاد راهنما رسید و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0/77، 0/71 ، 0,73و 0/70 محاسبه گردیده بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری Spss23 استفاده شده بود. یافته های پژوهش نشان داد، بین رهبری مشارکتی و رهبری دانشی با تصمیم گیری و بهبود عملکرد مدیران مدارس دولتی ناحیه 2 شهر زاهدان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین رهبری مشارکتی و رهبری دانشی می توانند تصمیم گیری و بهبود عملکرد را بصورت معناداری پیش بینی کنند.

لینک کمکی