فایل ورد word بررسي رابطه ارگونومي شغلي با خودکارآمدي و فرسودگي شغلي کارکنان(مورد مطالعه: بانکهاي شهر شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه ارگونومي شغلي با خودکارآمدي و فرسودگي شغلي کارکنان(مورد مطالعه: بانکهاي شهر شيراز) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه ارگونومي شغلي با خودکارآمدي و فرسودگي شغلي کارکنان(مورد مطالعه: بانکهاي شهر شيراز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه ارگونومي شغلي با خودکارآمدي و فرسودگي شغلي کارکنان(مورد مطالعه: بانکهاي شهر شيراز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه ارگونومي شغلي با خودکارآمدي و فرسودگي شغلي کارکنان(مورد مطالعه: بانکهاي شهر شيراز) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: یکی از هدفهای فرایند نظام شغلی، ایجاد تغییر در ساخت شناختی و ارتقای خودکارآمدی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان میباشد و لذا هدف از این پژوهش بررسی رابطه ارگونومی شغلی با خودکارآمدی و فرسودگی شغلی کارکنان بود. روش کار: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان بانکهای شهر شیراز در سال 1397- 1398 تشکیل دادند که از این جامعه، تعداد 200 کارمند)94 زن و 106 مرد( به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پژوهش؛ مقیاس ارگونومی شغلی، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی و مقیاس فرسودگی شغلی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازروشهای آمار توصیفی)میانگین و انحراف استاندارد( و استنباطی)همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چند متغیره و رگرسیون چندگانه سلسه مراتبی( استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد ارگونومی شغلی با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنیدار و با فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنیداری دارد. بحث و نتیجه گیری: پس میتوان از ارگونومی شغلی برای افزایش خودکارآمدی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان به صورت بهینه استفاده کرد.

لینک کمکی