فایل ورد word بررسي رابطه اختلال وسواسي_جبري مادران با اختلالات رفتاري کودکان (دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدايي دولتي ناحيه (2) شهرستان رشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه اختلال وسواسي_جبري مادران با اختلالات رفتاري کودکان (دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدايي دولتي ناحيه (2) شهرستان رشت) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه اختلال وسواسي_جبري مادران با اختلالات رفتاري کودکان (دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدايي دولتي ناحيه (2) شهرستان رشت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه اختلال وسواسي_جبري مادران با اختلالات رفتاري کودکان (دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدايي دولتي ناحيه (2) شهرستان رشت)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه اختلال وسواسي_جبري مادران با اختلالات رفتاري کودکان (دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدايي دولتي ناحيه (2) شهرستان رشت) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اختلال وسواسی-جبری مادران با اختلالات رفتاری کودکان (دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی دولتی ناحیه (2) شهرستان رشت) بود. بدین منظور، نمونهای با حجم 251 نفر از مادران دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی دولتی ناحیه ( 2) شهرستان رشت، با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب و با پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی و پرسشنامه اختلالات رفتاری کودک راتر (فرم والد) مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، تحلیل شدند. نتایج نشان داد رابطه معنادار و مستقیمی بین اختلال وسواسی-جبری مادران با اختلالات رفتاری کودکان وجود دارد .(P > 0/01) بین اختلال وسواسی-جبری مادران و اختلالات رفتاری کودکان در گروه سنی مادران 35 الی 40 سال (P > 0/01) و ازنظر گروه سنی مادران بالاتر از 45 سال > 0/05) (P، رابطه معنادار وجود دارد . بین اختلال وسواس-جبری مادران با اختلالات رفتاری کودکان ازنظر سطح دیپلم در مادران رابطه معنادار وجود دارد .(P > 0/01) بین اختلال وسواسی-جبری مادران با اختلالات رفتاری کودکان ازنظر خانهدار بودن مادران رابطه معنادار وجود دارد .(P > 0/05) بین اختلال وسواسی-جبری مادران با اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر رابطه معنادار وجود دارد .(P > 0/01) با توجه به همبستگی اختلال وسواسی-جبری مادران با اختلالات رفتاری کودکانشان لازم است در راستای کاهش آثار اختلال وسواس مادر بر اخلالات رفتاری کودکانشان تدابیری اندیشید.

لینک کمکی