فایل ورد word بررسي تاثيرآموزش مهارتهاي اجتماعي بر رشد اجتماعي عقب ماندگان ذهني تربيت پذير 14-20 ساله پسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثيرآموزش مهارتهاي اجتماعي بر رشد اجتماعي عقب ماندگان ذهني تربيت پذير 14-20 ساله پسر دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثيرآموزش مهارتهاي اجتماعي بر رشد اجتماعي عقب ماندگان ذهني تربيت پذير 14-20 ساله پسر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثيرآموزش مهارتهاي اجتماعي بر رشد اجتماعي عقب ماندگان ذهني تربيت پذير 14-20 ساله پسر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثيرآموزش مهارتهاي اجتماعي بر رشد اجتماعي عقب ماندگان ذهني تربيت پذير 14-20 ساله پسر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر مقایسه ی ادراک بینایی کودکان با و بدون فلج مغزی با بهره هوشی بهنجار بوده است. روش: بدین منظور در چهارچوب روش پژوهشی پس رویدادی، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30نفر از کودکان با و بدون فلج مغزی پسر 9 تا 11ساله با بهره هوشی بهنجار در پژوهش انتخاب شدند. از ماتریسهای پیشرونده ی ریون برای اندازه گیری هوش و آزمون ادراک بینایی R Tvps برای اندازه گیری ادراک بینایی استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها:تحلیل و مقایسه نتایج بدست آمده نشان داد که بین میانگین نمرات بدست آمده دانش آموزان با و بدون فلج مغزی با بهره هوشی عادی تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر برابری میانگین سن ادراک بینایی و بهره ادراک بینایی و همچنین برابری در تمامی خرده مقیاسهای آزمون رد میشود و با اطمینان 99 درصد نتیجه میگیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنیدار آماری وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سن ادراک بینایی و بهره ادراک بینایی کودکان با بهره هوشی بهنجار بدون فلج مغزی و نیز عملکرد آنها در 7 خرده آزمون ادراک بینایی باالتر از کودکان با فلج مغزی با بهره هوشی بهنجار است.

لینک کمکی