فایل ورد word بررسي اثربخشي زوج درماني کوتاه مدت به شيوه خود تنظيمي بر کاهش دلزدگي زناشويي زوجين در آستانه طلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي اثربخشي زوج درماني کوتاه مدت به شيوه خود تنظيمي بر کاهش دلزدگي زناشويي زوجين در آستانه طلاق دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي اثربخشي زوج درماني کوتاه مدت به شيوه خود تنظيمي بر کاهش دلزدگي زناشويي زوجين در آستانه طلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي اثربخشي زوج درماني کوتاه مدت به شيوه خود تنظيمي بر کاهش دلزدگي زناشويي زوجين در آستانه طلاق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي اثربخشي زوج درماني کوتاه مدت به شيوه خود تنظيمي بر کاهش دلزدگي زناشويي زوجين در آستانه طلاق :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور فایل ورد word بررسي اثربخشي زوج درماني کوتاه مدت به شيوه خود تنظيمي بر کاهش دلزدگي زناشويي زوجين در آستانه طلاق انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زوجین متقاضی طلاق در دادگاه قاین در سال 1395 تشکیل دادند؛ و نمونه پژوهش شامل 20 زوج 40) نفر) که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی 10) زوج) و کنترل 10) زوج) قرار گرفتند. پرسشنامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: مقیاس دلزدگی زناشویی .(CMB) زوجین گروه آزمایش طی 8 جلسه زوج درمانی به روش خودتنظیمی را دریافت نمودند در حالی که زوجین گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد در مرحله پس آزمون، میانگین نمرات دلزدگی زناشویی زوجین در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری کاهش یافت .( P< 0/01) این نتایج در پیگیری 1 ماهه نیز تایید شد. بنابراین، زوج درمانی به شیوه خودتنظیمی در بهبود دلزدگی زناشویی زوجین موثر است.

لینک کمکی