فایل ورد word مقايسه ايمني هيجاني، خودتنظيمي و استرس تحصيلي دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل و خانه دار شهر گرگان در مقطع متوسطه سال تحصيلي 1394-95

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقايسه ايمني هيجاني، خودتنظيمي و استرس تحصيلي دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل و خانه دار شهر گرگان در مقطع متوسطه سال تحصيلي 1394-95 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقايسه ايمني هيجاني، خودتنظيمي و استرس تحصيلي دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل و خانه دار شهر گرگان در مقطع متوسطه سال تحصيلي 1394-95  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقايسه ايمني هيجاني، خودتنظيمي و استرس تحصيلي دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل و خانه دار شهر گرگان در مقطع متوسطه سال تحصيلي 1394-95،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقايسه ايمني هيجاني، خودتنظيمي و استرس تحصيلي دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل و خانه دار شهر گرگان در مقطع متوسطه سال تحصيلي 1394-95 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر، مقایسه ایمنی هیجانی، خودتنظیمی واسترس تحصیلی فرزندان دخترمادران شاغل وخانه دار است. روش تحقیق توصیفی از نوع علی مقایسه ای میباشد. جامعه شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گرگان که در سال تحصیلی 1394-95 مشغول تحصیل هستند. مطابق باجدول تعیین حجم منطقی کرجسی ومورگان، 300 نفر باروش نمونه گیری خوشه ای وتصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارسه مقیاس ایمنی هیجانی درسیستم خانوادهSIFS، مقیاس یادگیری خودتنظیمیMSLQ و پرسشنامه استرس تحصیلیASQو فرم جمعیت شناختی بود. برای تجزیه وتحلیل آماری بااستفاده ازنرم افزارآماری SPSS20، ازآزمون tمستقل، یومان ویتنی ورگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج حاکی ازآن بودکه دختران مادران شاغل دارای خودتنظیمی واسترس تحصیلی بیشتری میباشند. درحالیکه دختران مادران خانه دار دارای استرس تحصیلی کمتر وایمنی هیجانی بیشتری بودند. بین متغیرهای مذکور ارتباط معناداری مشاهده نشده است.

لینک کمکی