فایل ورد word رابطه هاي شيوه هاي فرزندپروري والدين با طرحواره رهاشدگي دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدايي شهر مهريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word رابطه هاي شيوه هاي فرزندپروري والدين با طرحواره رهاشدگي دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدايي شهر مهريز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word رابطه هاي شيوه هاي فرزندپروري والدين با طرحواره رهاشدگي دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدايي شهر مهريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word رابطه هاي شيوه هاي فرزندپروري والدين با طرحواره رهاشدگي دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدايي شهر مهريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word رابطه هاي شيوه هاي فرزندپروري والدين با طرحواره رهاشدگي دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدايي شهر مهريز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین و طرحواره رهاشدگی دانش آموزان پسر دورهدومابتدایی شه ر مهریز انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی با رویکرد پیش بینی و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر مهریز در سال تحصیلی 1397-98 است که تعداد کل آنها برابر با 1318دانش آموز می باشد. نمونه آماری به تعداد 297 نفر تعیین و با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های وسبک های فرزندپروری بامریند و طرحواره رهاشدگی یانگ بود که در بین گروه نمونه توزیع شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای پیش بینی کننده: سبک استبدادی ،سبک آزادگذاری ،سبک اقتدارمنطقی و به طور جداگانه تاثیر مستقیم و معناداری بر متغیر وابسته ی طرحواره رهاشدگی دارند. به عنوان نتیجه هرسه سبک فرزندپروری نقش معناداری در ایجاد طرحواره رهاشدگی دارند که سبک استبدادی بیشترین نقش و سبک اقتدارمنطقی کمترین نقش را به خود اختصاص دادند.

لینک کمکی