فایل ورد word بررسي قدرت پيش بيني کنندگي توانمند سازي سرمايه هاي روانشناختي درارتباط با عملکرد شغلي کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي قدرت پيش بيني کنندگي توانمند سازي سرمايه هاي روانشناختي درارتباط با عملکرد شغلي کارکنان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي قدرت پيش بيني کنندگي توانمند سازي سرمايه هاي روانشناختي درارتباط با عملکرد شغلي کارکنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي قدرت پيش بيني کنندگي توانمند سازي سرمايه هاي روانشناختي درارتباط با عملکرد شغلي کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي قدرت پيش بيني کنندگي توانمند سازي سرمايه هاي روانشناختي درارتباط با عملکرد شغلي کارکنان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه ای روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علی – مقایسه ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران میانی شرکت مخابرات در سال 1393 تعداد 109 نفر آزمودنی(66 مرد و 43 زن) به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و نمونه با استفاده از پرسشنامه های 16 سوالی عملکردشغلی هرسی و گلداسمیت، 19 سوالی توانمندسازی اسپریتزر، 15 سوالی رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی و 24 سوالی سرمایه های روانشناختی لوتانز مورد ارزیابی قرار گرفتند.داده های بدست آمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندار و ضریب همبستگی پیرسون) و آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره(((MANOVA و توسط نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که متغیرهای توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی (P=0/0001) و سرمایه های روانشناختی((P=0/001 قادر به پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان میباشند. همچنین مشخص گردید که بین عملکرد شغلی زنان و مردان تفاوت وجود دارد که با تقویت توانمندی ها، رفتارهای فرانقش و سرمایه های روانشناختی کارکنان میتوان عملکرد شغلی آنان را ارتقاء داد. نتایج نیز نشان داد که مدل مورد نظر قابلیت تعمیم به جامعه را دارد.

لینک کمکی