فایل ورد word بررسي رابطه دلبستگي به خدا در مادران با ميزان اضطراب و پرخاشگري کودکان پايه ششم ابتدايي مدارس دخترانه شهرستان نور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه دلبستگي به خدا در مادران با ميزان اضطراب و پرخاشگري کودکان پايه ششم ابتدايي مدارس دخترانه شهرستان نور دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه دلبستگي به خدا در مادران با ميزان اضطراب و پرخاشگري کودکان پايه ششم ابتدايي مدارس دخترانه شهرستان نور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه دلبستگي به خدا در مادران با ميزان اضطراب و پرخاشگري کودکان پايه ششم ابتدايي مدارس دخترانه شهرستان نور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه دلبستگي به خدا در مادران با ميزان اضطراب و پرخاشگري کودکان پايه ششم ابتدايي مدارس دخترانه شهرستان نور :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه دلبستگی به خدا در مادران با میزان اضطراب و پرخاشگری کودکان پایه ششم ابتدایی مدارس دخترانه شهر ستان نور به روش همبستگی انجام گرفته است.جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان پایه ششم مدارس دخترانه شهرستان نور که حدود 052 نفر می باشند، و نمونه آماری پژوهش به حجم 122نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از مدارس دخترانه شهرستان نور انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه دلبستگی به خدا((M-SASبرای مادران وپرسشنامه اضطراب((SCAS وپرسشنامه پرخاشگری((AGQ برای کودکان مورداستفاده قرارگرفته شد. به منظورتجزیه و تحلیل داده ها ازهمبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است.نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان دادکه بین دلبستگی به خدادرمادران P=0/00)1)بااضطراب کودکان P=0/001))وپرخاشگری در کودکان P=0/001)) رابطه منفی معناداری وجود دارد.بدین معنی که هرچه میزان دلبستگی به خدادرمادران بیشتر باشد، اضطراب وپرخاشگری درکودکان کمتراست.

لینک کمکی