فایل ورد word انعکاس قوانين تامين رفاه اجتماعي در برنامه ريزي شهري باتاکيدبر حاشيه نشيني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word انعکاس قوانين تامين رفاه اجتماعي در برنامه ريزي شهري باتاکيدبر حاشيه نشيني دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word انعکاس قوانين تامين رفاه اجتماعي در برنامه ريزي شهري باتاکيدبر حاشيه نشيني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word انعکاس قوانين تامين رفاه اجتماعي در برنامه ريزي شهري باتاکيدبر حاشيه نشيني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word انعکاس قوانين تامين رفاه اجتماعي در برنامه ريزي شهري باتاکيدبر حاشيه نشيني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

مفهوم رفاه اجتماعی در طول سال های اخیر به صورت جدی مورد علاقه جامعه شنا سان، اقتصاددانان و سایر ر شته های مرتب با تو سعه، قرار گرفته ا ست. از آن روی که ر فاه اجتماعی تعبیری ا ست معطوف به وضعیت حقوقی، اقتصادی، اجت ماعی و سیا سی که حفظ کرا مت انسانی و مسئولیت پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی ها، از اهداف آن ا ست، پژوهش حا ضر با ا ستفاده از روش تو صیفی- تحلی لی بر مب نای ایجاد پرسش های درون فرهنگی و با هدف تبیین نوینی از جایگاه قوانین حقوقی مربوط به رفاه اجتماعی در برنامه ریزی خرد و کلان شهری انجام شده ا ست. نتایج حا صل نشان داد که اولا) حا شیه نشینی، پرر نگ ترین مسئله من ظر شهری در ارت باط با م سائل و مو ضوعات مهم شهر ا ست و ثانیا ) قوانین موجود در زمینه رفاه اجتماعی می تواند به رفع و کم رنگ تر نمودن ا ین مسئله مهم یعنی حاشیه نشینی، کمک شایانی نما ید. ا ین مو ضوع در پژوهش حا ضر در چهار سطح قانونی، اقتصادی، بینش حقوقی- اجتماعی و بینش فرهنگی بررسی نمودیم.

لینک کمکی