فایل ورد word رابطه مديريت دانش استراتژيک با نوآوري سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني بوشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word رابطه مديريت دانش استراتژيک با نوآوري سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني بوشهر) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word رابطه مديريت دانش استراتژيک با نوآوري سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني بوشهر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word رابطه مديريت دانش استراتژيک با نوآوري سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني بوشهر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word رابطه مديريت دانش استراتژيک با نوآوري سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني بوشهر) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش استراتژیک با نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر در سال 1395 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 301 نفر از کارکنان شاغل در معاونت های آموزشی، تحقیقات و فناوری، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر بود که از بین آنان 170 نفر با استفاده از جدول مورگان روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش استراتژیک مصطفوی (1392) و نوآوری سازمانی چوپانی (1390) استفاده گردیده است. در ادامه پایایی و روایی پرسشنامه ها مورد تائید قرار گرفت و پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون و به کمک نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. در نهایت نتایج پژوهش رابطه معنادار بین رابطه مدیریت دانش استراتژیک و ابعاد آن با نوآوری سازمان (نوآوری تولیدی، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری) در جامعه مورد مطالعه پژوهش یعنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر را مورد تائید قرار داد.

لینک کمکی