فایل ورد word بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با استفاده از روش تحقیق توصیفی، پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با تعداد 330 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری 178 نفر به دست آمد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و چی((2009 و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال((1998 استفاده شد. پایایی پرسشنامه های مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 0/971 و 0/974 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون کولموگرف اسمیرنوف جهت مشخص نمودن نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار spss نسخه 23 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق نشان داد که بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد سرمایه اجتماعی شامل سرمایه شناختی، ساختاری و رابطه ای با مدیریت دانش و بین ابعاد مدیریت دانش شامل کسب، نگهداری، انتقال و به کارگیری دانش با سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی