فایل ورد word بررسي ايجاد وفاداري به برند مبتني بر نقش تجربه برند وپيشرانهاي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي ايجاد وفاداري به برند مبتني بر نقش تجربه برند وپيشرانهاي آن دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي ايجاد وفاداري به برند مبتني بر نقش تجربه برند وپيشرانهاي آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي ايجاد وفاداري به برند مبتني بر نقش تجربه برند وپيشرانهاي آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي ايجاد وفاداري به برند مبتني بر نقش تجربه برند وپيشرانهاي آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

بانکها برای حفظ مشتریان میبایست در مشتریان وفاداری ایجاد کنند. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ایجاد وفاداری مشتریان، تجربه استفاده آنها از خدمات بانک میباشد و یک ابزار مناسب بر خلق تجربه مناسب برای مشتری استفاده از بازاریابی تجربی است. هدف از انجام این تحقیق بررسی ایجاد وفاداری برند مبتنی بر نقش تجربه برند و پیشرانهای آن است. ابتدا به بررسی تاثیر پیشرانها بر تجربه برند پرداخته شده و سپس ارتباط تجربه برند و وفاداری به برند مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است ، زیرا میکوشد بررسی نقش پیشرانهای تجربه برند و نحوه تاثیر گذاری تجربه برند بر وفاداری برند بپردازد ،از نظر روش توصیفی _پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان بانک ملی در سطح شهر لاهیجان هستند که با روش نمونه آماری در دسترس و فرمول کلاین انتخاب شده اند(.(n=410 ابزار جمعآوری داده های پژوهش حاضر پرسشنامه است که پایایی آن با آلفای کرونباخ((0.99 تایید شده است. داده ها با روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است و نتایج پژوهش نشان داد که آشنایی با برند و دلبستگی به برند بر تجربه برند و تجربه برند بر وفاداری برند از طریق متغیرهای میانجی رضایت از برند ، تصویر برند و آگاهی از برند تاثیر میگذارد. در نهایت پیشنهاد میشود یک تیم تحقیقات بازار قدرتمند در هر استان ایجاد و به بررسی انتظارات و نیازهای مشتریان و برنامه ریزی برای رفع آنها بپردازد.

لینک کمکی