فایل ورد word نقش مسئوليت اجتماعي سازماني در تعهد سازماني مديران سازمانهاي دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word نقش مسئوليت اجتماعي سازماني در تعهد سازماني مديران سازمانهاي دولتي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word نقش مسئوليت اجتماعي سازماني در تعهد سازماني مديران سازمانهاي دولتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word نقش مسئوليت اجتماعي سازماني در تعهد سازماني مديران سازمانهاي دولتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word نقش مسئوليت اجتماعي سازماني در تعهد سازماني مديران سازمانهاي دولتي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

با توجه به وجود بحرانهای اقتصادی، امروزه سازمانها با چالش های عظیمی رو به رو هستند در حین داشتن گستره ی عظیمی از این مشکلات، آنها تشویق میشوند تا به شکلی پایدار و از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر رفتار کنند. هدف از این پژوهش بررسی نقش مسئولیت اجتماعی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی بود. تحقیق حاضر توصیفی-همبستگی است. همچنین تحقیق مذکور بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی میباشد. در این تحقیق در خصوص جمع آوری داده ها مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش میدانی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق را کلیه مدیران ادارات دولتی استان ایلام (اعم از عملیاتی، میانی و ارشد) به تعداد 655 تشکیل دادند. نمونه آماری، با استفاده از فرمول کوکران و نیز روش نمونه گیری در دسترس، 200 نفر بدست آمد. در این پژوهش برای گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت، دارای 18 سوال در رابطه با بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، نمودارها و جداول) و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که مسئولیتهای اجتماعیسازمان تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی دارد.

لینک کمکی