فایل ورد word نقش سرمايه فکري در عملکرد مالي سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word نقش سرمايه فکري در عملکرد مالي سازمان ها دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word نقش سرمايه فکري در عملکرد مالي سازمان ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word نقش سرمايه فکري در عملکرد مالي سازمان ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word نقش سرمايه فکري در عملکرد مالي سازمان ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، برررسی و تبیین نقش سرمایه فکری در عملکرد مالی سازمانهای دولتی استان ایلام بود. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است که بصورت میدانی به اجرا درآمده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران ادارات دولتی استان ایلام (اعم از عملیاتی، میانی و ارشد) به تعداد 655 تشکیل دادند. نمونه آماری، با استفاده از فرمول کوکران و نیز روش نمونه گیری در دسترس، 200 نفر بدست آمد. برای جمعآوری داده ها از 2 پرسشنامه سرمایه فکری کوهن و کیمناکیس با 60 سوال و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد سازمانی استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های تحقیق توسط10 تن از متخصصان مدیریت تایید شد. برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه های مذکور، در مطالعهای مقدماتی 30 پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع شد که مقادیر آلفای کرونباخ برای سرمایه فکری و عملکرد سازمانی به ترتیب، 0/798 و 0/834 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 و برای تعیین برازش مدل از روش مدل معادلات ساختاری((SEM توسط نرم افزار لیزرل نسخه 8/75 استفاده شد. نتایج نشان داد که سرمایه فکری بطور مستقیم با ضریب مسیر 0/52 بر عملکرد مالی سازمانهای دولتی استان ایلام اثرگذار است. در اثرگذاری سرمایه فکری، به ترتیب، سرمایه رابطه ای با بار عاملی 0/49، سرمایه ساختاری با بار عاملی 0/45 و سرمایه انسانی با بار عاملی 0/37 بیشترین نقش را دارند. با توجه به نتایج، به نظر میرسد با تقویت سرمایه های فکری مدیران سازمانهای دولتی استان ایلام، میتوان عملکرد مالی این سازمانها را بهبود بخشید.

لینک کمکی