فایل ورد word نقش رهبري و شرايط کارکنان در واکنش به تغيير سازماني (مورد مطالعه: سازمان منابع طبيعي استان تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word نقش رهبري و شرايط کارکنان در واکنش به تغيير سازماني (مورد مطالعه: سازمان منابع طبيعي استان تهران) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word نقش رهبري و شرايط کارکنان در واکنش به تغيير سازماني (مورد مطالعه: سازمان منابع طبيعي استان تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word نقش رهبري و شرايط کارکنان در واکنش به تغيير سازماني (مورد مطالعه: سازمان منابع طبيعي استان تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word نقش رهبري و شرايط کارکنان در واکنش به تغيير سازماني (مورد مطالعه: سازمان منابع طبيعي استان تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

رهبری مقوله ای اساسی و حیاتی درحوزه سازمانهاو از مفاهیم بسیار مهم در حوزه مطالعات مدیریتی است. سبک ها و نگرش های رهبری و تاثیری که عملکرد رهبران می تواندبرموفقیت سازمانها داشته باشد ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و درشرایط رقابتهای فشرده کنونی رهبرانی موفق ترندکه اعتقادی راسخ به ایجاد تحول در سازمان،نوآوری وبهبودمداوم داشته باشند و به اصطلاح رهبرانی تحول گراباشند.ازاین رو، در تحقیق حاضربه بررسی نقش رهبری و شرایط کارکنان در واکنش به تغییرسازمانی (مورد مطالعه: سازمان منابع طبیعی استان تهران)پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمان منابع طبیعی استان تهران به تعداد 1000 نفر می باشند که با توجه به تعریف جامعه آماری جامعه، از نمونه گیری تصادفی تصادفی ساده با استفاده ازفرمول کوکران برای جوامع محدود307 نفر از بین جامعه آماری تحقیق بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند.این پژوهش ازنظرهدف تحقیق،ازنوع کاربردی می باشد وطرح تحقیق در این پژوهش، توصیفی وتحلیلی ازنوععل6یاست.همچنین ازپرسشنامه های استاندارد برای گردآوری داده ها کمک گرفته شده است.برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون کولموگوروف-اسمیرنف جهت تعیین نوع توزیع داده ها و بهره گیری از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر برازش کلی مدل وآزمون فرضیه-ها ازنرم افزارهایLiasrel8.8و Spss21 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه رهبری تغییر بر تعهد کارکنان، رهبری تغییر بر رضایت شغلی،رهبری تغییر برآمادگی فردی به تغییر، رضایت شغلی برتعهد کارکنان، رضایت شغلی بر آمادگی فردی به تغییر، تعهدکارکنان برآمادگی فردی به تغییر، رضایت شغلی نقش میانجیگری در رابطه بین تاثیر رهبری تغییر بر تعهد کارکنان، آمادگی فردی به تغییرنقش میانجیگری در رابطه بین تاثیر رضایت شغلی برفرهنگ سازمانی،آمادگی فردی به تغییر نقش میانجیگری در رابطه بین تاثیر تعهد کارکنان بر فرهنگ سازمانی تاثیرمثبت ومعناداری وجود دارد.همچنین نتایج مشخص نمودکه تعهدکارکنان بر آمادگی فردی به تغییر،رضایت شغلی برآمادگی فردی به تغییر،آمادگی فردی به تغییر برفرهنگ سازمانی تاثیر معناداری ندارد.در نهایت براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای مدیران و کارشناسان سازمان منابع طبیعی ببیمه بویژه سازمان منابع طبیعی استان تهران ارائه شده است.

لینک کمکی