فایل ورد word سنجش ميزان ارتباط هويت محله اي و مشارکت هاي مردمي در محله درب امامزاده شهرکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word سنجش ميزان ارتباط هويت محله اي و مشارکت هاي مردمي در محله درب امامزاده شهرکرد دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word سنجش ميزان ارتباط هويت محله اي و مشارکت هاي مردمي در محله درب امامزاده شهرکرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word سنجش ميزان ارتباط هويت محله اي و مشارکت هاي مردمي در محله درب امامزاده شهرکرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word سنجش ميزان ارتباط هويت محله اي و مشارکت هاي مردمي در محله درب امامزاده شهرکرد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

از گذشته های دور محلات مسکونی در شهرها به عنوان عامل حیات شهری دارای نقش اساسی در زندگی ساکنان و مکانهایی برای گرد آمدن افراد و مشارکت آنها با ویژگیهای مختلف و مشترک بودهاند و به دنبال تجمع بیشتر افراد با ویژگیهای مشترک درمحدوده، آن بخش از شهر دارای هویت خاص و شناخته شدهای میشد که سبب تمایز آن از دیگر بافتهای اطراف میگردید. به همین جهت پژوهش حاضر به میزان ارتباط هویت و مشارکت مردمی در محله درب امامزاده شهرکرد پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و به دو صورت اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. به این منظور ابتدا با بکارگیری روش توصیفی و مطالعه اسنادی، چهارچوب نظری تدوین و از مطالعات ادبیات موضوعی شاخصها استخراج گردید. در مرحله دوم پرسش نامهای مبنی بر طیف لیکرت طراحی گردید و پرسش نامه ها در محدوده محله مذکور تکمیل گردید. سپس ضریب آلفای کرونباخ برای دو دستهاز پرسش نامه ها تکمیل گردید که این ضریب برابر . /703 بود. به منظور ارتباط بین دو متغیر میتوان با روش استباطی به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخت و چون هردو متغیر از نوع متغیرکیفی ترتیبی (رتبه ای ) میباشند میتوان از ضریب گاما برای پی بردن به ارتباط بین دو متغیر استفاده کرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عناصر شاخص محلهای بر روی شاخص شرکت در مراسم و برنامه های جمعی دارای بیشترین تاثیر میباشد و رابطه معناداری بین دو شاخص میزان مشارکت در محله و میزان تعلق وجود دارد. بدین معنی که احساس تعلق و حساسیت به محله در بین ساکنین این محله بسیار پررنگ و قوی است، که این خود باعث ارتباط سریع و آسانتر افراد محله برای انجام امور مشارکتی در محله میباشد. بنابراین برای افزایش مشارکت در محله درب امامزاده شهرکرد نیاز به هویت بخشی و ساختار مدون برای محدوده مشارکت محله میباشد.

لینک کمکی