فایل ورد word رابطه بين توانمندسازي و تعهد سازماني با چابکي سازمان (مطالعه موردي: شهرداري شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word رابطه بين توانمندسازي و تعهد سازماني با چابکي سازمان (مطالعه موردي: شهرداري شهر تهران) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word رابطه بين توانمندسازي و تعهد سازماني با چابکي سازمان (مطالعه موردي: شهرداري شهر تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word رابطه بين توانمندسازي و تعهد سازماني با چابکي سازمان (مطالعه موردي: شهرداري شهر تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word رابطه بين توانمندسازي و تعهد سازماني با چابکي سازمان (مطالعه موردي: شهرداري شهر تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی با چابکی سازمان شهرداری شهر تهران بود. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل تمامی مدیران شهرداری شهر تهران بودند که تعداد آنان 600 نفر بود که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 235 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریتزر (1995)، تعهد سازمانی مایر و آلن (1997) و چابکی سازمان شریفی و ژانگ (2004) استفاده شد. پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه بیش از 0,7 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. برای محاسبه روایی از روایی محتوا استفاده شد که نتاج بیانگر روا بودن ابزار پژوهش بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS و PLS در دو بخش توصیفی و استنباطی (مدلسازی معادلات ساختاری) انجام پذیرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین توانمندسازی و تعهد سازمانی با چابکی سازمان شهرداری شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی