فایل ورد word تاثير فعاليت هاي بازاريابي رسانه اجتماعي بر عشق به برند و وفاداري به برند با تکيه بر نقش ميانجي ارزش ويژه برند(مورد مطالعه خريداران اينترنتي در شهر تهران از طريق صفحات اينستاگرام )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير فعاليت هاي بازاريابي رسانه اجتماعي بر عشق به برند و وفاداري به برند با تکيه بر نقش ميانجي ارزش ويژه برند(مورد مطالعه خريداران اينترنتي در شهر تهران از طريق صفحات اينستاگرام ) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير فعاليت هاي بازاريابي رسانه اجتماعي بر عشق به برند و وفاداري به برند با تکيه بر نقش ميانجي ارزش ويژه برند(مورد مطالعه خريداران اينترنتي در شهر تهران از طريق صفحات اينستاگرام )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير فعاليت هاي بازاريابي رسانه اجتماعي بر عشق به برند و وفاداري به برند با تکيه بر نقش ميانجي ارزش ويژه برند(مورد مطالعه خريداران اينترنتي در شهر تهران از طريق صفحات اينستاگرام )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير فعاليت هاي بازاريابي رسانه اجتماعي بر عشق به برند و وفاداري به برند با تکيه بر نقش ميانجي ارزش ويژه برند(مورد مطالعه خريداران اينترنتي در شهر تهران از طريق صفحات اينستاگرام ) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بر عشق به برند و وفاداری به برند با تکیه بر نقش میانجی ارزش ویژه برند می پردازد.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ، خریداران اینترنتی در شهر تهران از طریق صفحات اینستاگرام می باشند .حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 385 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی ساده میباشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ. 0/826 و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تایید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار Spss و با استفاده از آزمونهای سوبل و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که جهت گیری نتایج به دست آمده از روش آزمون سوبل نشان میدهد، اثر غیر مستقیم فعالیت های smm بر عشق به برند به واسطه متغیرهای میانجی آگاهی برند ( ( 0/38 و تصویر برند(( 0/35 و همچنین اثر غیر مستقیم فعالیت های SMM بر وفاداری به برند به واسطه متغیر میانجی عشق به برند (0/42) بوده است. در ضمن اثر غیر مستقیم ارزش ویژه برند بر وفاداری به برند به واسطه عشق به برند (آگاهی برند: (0/25 و (تصویر برند: (0/28 بوده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون تاثیر متغیر فعالیت های SMM را بر متغیرهای عشق به برند و ارزش ویژه برند تایید کرده بطوریکه شدت این رابطه (ضریب همبستگی) برابر با 43/4 و 32/4 درصد بوده است. همچنین تاثیر متغیر ارزش ویژه برند را بر متغیر عشق به برند تایید کرده بطوریکه شدت این رابطه (ضریب همبستگی) برابر با 44/6 درصد بوده است.

لینک کمکی