فایل ورد word تاثير سيرت نيکوي مديران و چابکي سازماني بر سودآوري بانک هاي سپه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير سيرت نيکوي مديران و چابکي سازماني بر سودآوري بانک هاي سپه اصفهان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير سيرت نيکوي مديران و چابکي سازماني بر سودآوري بانک هاي سپه اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير سيرت نيکوي مديران و چابکي سازماني بر سودآوري بانک هاي سپه اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير سيرت نيکوي مديران و چابکي سازماني بر سودآوري بانک هاي سپه اصفهان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

چابکی بعنوان مسئله مهم برای سازمانها و بنگاه های رقابتی است و یکی از مهمترین خصیصه های هر سازمان برای کار در شرایط متغیر امروزی، داشتن افرادی است که دارای سیرت نیکو باشند. این پژوهش بدنبال تاثیر سیرت نیکوی مدیران و چابکی بر سوداوری بانک سپه است که برای مدیران بانکها میتواند کاربردی و سودمند باشد. پژوهش حاضر ازنظر ماهیت و روش، کاربردی و توصیفی-تحلیلی و از شاخه میدانی بوده است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان بانک سپه اصفهان به تعداد 700 نفر می باشند که از این بین با کمک فرمول کوکران 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و بمنظور جمع آوری داده های مورد نیاز اقدام به تهیه پرسشنامه گردید که روایی آن توسط استاد مربوطه تایید شد و جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 0/78 به دست آمد. جهت بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون چند مرحله ای توسط نرم افزار spss21 استفاده گردید و یافته ها حاکی از آن بود که سیرت نیکو مدیران و چابکی با سودآوری بانکها رابطه معناداری دارد و بر آن تاثیر مثبت میگذارد.

لینک کمکی