فایل ورد word تاثير آموزش در افزايش تعهد سازماني(مورد مطالعه بانک کارآفرين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير آموزش در افزايش تعهد سازماني(مورد مطالعه بانک کارآفرين) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير آموزش در افزايش تعهد سازماني(مورد مطالعه بانک کارآفرين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير آموزش در افزايش تعهد سازماني(مورد مطالعه بانک کارآفرين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير آموزش در افزايش تعهد سازماني(مورد مطالعه بانک کارآفرين) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیرآموزش برافزایش تعهد سازمانی در میان کارمندان بانک کارآفرین می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کار شنا سان بانک کارآفرین ا ست و حجم نمونه با ا ستفاده از فرمول کوکران 385 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که روایی محتوایی آنها از دید صاحبنظران و روایی همگرایی آنها به کمک روشهای آماری به تایید ر سید. پایایی پر س شنامه ها از طریق پایایی آلفای کرونباخ برر سی شد. تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق مدل سازی از نوع معادلات ساختاری ا ست. داده ها با بهرهمندی از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای LISREL و SPSS تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل های آماری، مشخص شد که با بیش از 95 درصد اطمینان، بین آموزش و تعهد سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نشان داده شد که با بیش از 95 درصد اطمینان، بین آموزش و استخدام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .

لینک کمکی