فایل ورد word پيش بيني چابکي سازماني و توانمندسازي شناختي بر اساس اخلاق حرفه اي (مورد مطالعه: آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پيش بيني چابکي سازماني و توانمندسازي شناختي بر اساس اخلاق حرفه اي (مورد مطالعه: آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پيش بيني چابکي سازماني و توانمندسازي شناختي بر اساس اخلاق حرفه اي (مورد مطالعه: آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word پيش بيني چابکي سازماني و توانمندسازي شناختي بر اساس اخلاق حرفه اي (مورد مطالعه: آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word پيش بيني چابکي سازماني و توانمندسازي شناختي بر اساس اخلاق حرفه اي (مورد مطالعه: آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی چابکی سازمانی و توانمندسازی شناختی بر اساس اخلاق حرفه ای در آموزش و پرورش منطقه 5شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب زمان اجرای پژوهش، مقطعی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب روش گرداوری داده ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران به تعداد 403 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای و از طریق فرمول کوکران، تعداد 270 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002)، پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) و پرسشنامه توانمندسازی شناختی اسپریتز (1995) استفاده شد. به منظور سنجش روایی از روایی محتوا و سازه و به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شد که ضرایب به دست آمده نشان دهنده روایی و پایایی مناسب ابزار بودند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو بخش توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جدول، شکل و نمودار) و استنباطی (مدلسازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرمافزار LISREL-v8.80 انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند اخلاق حرفه ای بر چابکی سازمانی (0,62) تاثیر دارد؛ اخلاق حرفه ای بر توانمندسازی شناختی (0,46) تاثیر دارد.

لینک کمکی