فایل ورد word بررسي نقش ميانجي اعتماد آنلاين در تجارت الکترونيک (مورد مطالعه: مشتريان سايت علي بابا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي نقش ميانجي اعتماد آنلاين در تجارت الکترونيک (مورد مطالعه: مشتريان سايت علي بابا) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي نقش ميانجي اعتماد آنلاين در تجارت الکترونيک (مورد مطالعه: مشتريان سايت علي بابا)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي نقش ميانجي اعتماد آنلاين در تجارت الکترونيک (مورد مطالعه: مشتريان سايت علي بابا)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي نقش ميانجي اعتماد آنلاين در تجارت الکترونيک (مورد مطالعه: مشتريان سايت علي بابا) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق فایل ورد word بررسي نقش ميانجي اعتماد آنلاين در تجارت الکترونيک (مورد مطالعه: مشتريان سايت علي بابا)می باشد.در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم اعتماد آنلاین و تجارت الکترونیک ، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی نقش اعتماد در تجارت الکترونیک پرداختیم. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان سایت علی بابا می باشدکه تعداد آنها نا محدود بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن به صورت روائی محتوا توسط خبرگان و روائی سازه و ساختار توسط تحلیل عاملی تائیدی در نرم افزار smart-pls ورژن 2 مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0,956 تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون های کلوموگروف- اسمیرنوف،جهت تست نرمال در نرم افزارspssو از مدل یابی معادلات ساختاری جهت تایید مدل و فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که نقش اعتماد آنلاین در تاثیر حفظ حریم خصوصی ، کیفیت خدمات ، ارزش درک شده و هویت برند بر وفاداری و قصد خرید معنادار میباشد. نتایج همچنین نشان داد ارزش درک شده و هویت برند به ترتیب بیشترین وکمترین تاثیر را بر اعتماد آنلاین داشته و قصد خرید نسبت به وفاداری تاثیر پذیری بیشتری نسبت به اعتماد آنلاین دارد.

لینک کمکی