فایل ورد word بررسي نقش رفتار سازماني مثبت گرا در پيشگيري از فرسودگي شغلي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي نقش رفتار سازماني مثبت گرا در پيشگيري از فرسودگي شغلي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي نقش رفتار سازماني مثبت گرا در پيشگيري از فرسودگي شغلي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي نقش رفتار سازماني مثبت گرا در پيشگيري از فرسودگي شغلي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي نقش رفتار سازماني مثبت گرا در پيشگيري از فرسودگي شغلي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی نقش رفتار سازمانی مثبتگرا در پیشگیری از فرسودگی شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور است. جامعه اماری متشکل از کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان مراکز استانهای غرب کشور (کردستان، کرمانشاه، همدان و ایلام) بود. حجم نمونه آماری 470 نفر و به روش نمونه گیری در دسترس بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون (1985) بود که پس از ترجمه و بومی سازی، تایید روایی صوری و محتوا و تعیین پایایی آنها برای پرسشنامه سرمایه روانشناختی (= 0/89) و پرسشنامه فرسودگی شغلی (= 0/86) مورد استفاده قرار گرفت. داده های پرسشنامههای برگشتی قابل قبول توسط نرمافزار SPSS نسخه 21 با استفاده از آزمونهای کلموگروف اسمیرنف و رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین رفتار سازمانی مثبت گرا و مولفههای آن با فرسودگی شغلی کارکنان ارتباط منفی و معنیداری وجود دارد و با افزایش رفتار سازمانی مثبت در کارکنان، فرسودگی شغلی در آن-ها به طور معنیداری کاهش مییابد . همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین مولفه های رفتار سازمانی مثبتگرا، مولفه های خودکارآمدی و امید قادر به پیشبینی معنادار فرسودگی شغلی کارکنان هستند. باتوجه به نتایج، به نظر میرسد که رفتار سازمانی مثبت گرا، سبب کاهش فرسودگی شغلی کارکنان خواهد شد.

لینک کمکی