فایل ورد word بررسي رابطه يادگيري الکترونيکي و ابعاد آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه دوم پايه دهم شهرستان طربقه و شانديز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه يادگيري الکترونيکي و ابعاد آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه دوم پايه دهم شهرستان طربقه و شانديز دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه يادگيري الکترونيکي و ابعاد آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه دوم پايه دهم شهرستان طربقه و شانديز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه يادگيري الکترونيکي و ابعاد آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه دوم پايه دهم شهرستان طربقه و شانديز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه يادگيري الکترونيکي و ابعاد آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه دوم پايه دهم شهرستان طربقه و شانديز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

امروزه نقش و اهمیت یادگیری الکترونیکی در تمامی جنبه های زندگی اجتماعی، بیش ازگذشته محسوس برخوردار شده است . است و طراحی، پیادهسازی و ارزیابی سامانه های یادگیری الکترونیکی از اهمیت فراوانی یادگیری الکترونیکی یکی از پرکاربردترین اصطاحاتی است که همراه با فناوری اطاعات وارد حوزه آموزشی شده است.هدف این پژوهش بررسی رابطه بین یادگیری الکترونیکی و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم پایه دهم شهرستان طربقه و شاندیز است. در پژوهش مورد نظر جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه دهم مقطع متوسطه دوم که تعداد آنها در زمان نمونه گیری نزدیک به 480 نفر بوده و تعداد 214 نفر از آنها مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده است وبرای سنجش روایی ازروایی محتوا و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ که میزان آن برای یادگیری الکترونیکی 0/84 و برای پیشرفت تحصیلی 0/88شده است. برای آزمون فرضیات این تحقیق از آزمون کلموگروف وهمبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج نشان داد بین یادگیری الکترونیکی و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم پایه دهم شهرستان طربقه و شاندیز رابطه معنا داری وجود دارد.

لینک کمکی