فایل ورد word بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر سلامت سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر سلامت سازماني دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر سلامت سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر سلامت سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر سلامت سازماني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف فایل ورد word بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر سلامت سازماني در بین کارکنان شرکت پارت سازی در شهر مشهد انجام گرفته است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت تولیدی پارت سازی شامل 117 نفر در سال1397 می باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 92 نفر و به روش نمونه گیری منظم انتخاب شده اند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه 22 سوالی سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال =0/868) ) و پرسشنامه 44 سوالی هوی و فیلدمن ( =%834) است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون کولموگروف – اسمیرونف (برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها)، و برای تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss 22 و Smart pls3 انجام شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد براساس فرضیه اصلی اول تحقیق بین سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (ضریب مسیر 0,577 و آماره T برابر .(10,684 بدین معنی که هر چه سرمایه اجتماعی از سطح بالاتری برخوردار باشند، سلامت سازمانی در آن سازمان بیشتر خواهد بود.

لینک کمکی