فایل ورد word بررسي رابطه دلبستگي شغلي با فرسودگي شغلي شرکت هاي بيمه معلم وملت در استان يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه دلبستگي شغلي با فرسودگي شغلي شرکت هاي بيمه معلم وملت در استان يزد دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه دلبستگي شغلي با فرسودگي شغلي شرکت هاي بيمه معلم وملت در استان يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه دلبستگي شغلي با فرسودگي شغلي شرکت هاي بيمه معلم وملت در استان يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه دلبستگي شغلي با فرسودگي شغلي شرکت هاي بيمه معلم وملت در استان يزد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت های بیمه معلم و بیمه ملت انجام گرفته شده است. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکتهای بیمه معلم و بیمه ملت می باشد که در زمان اجرای تحقیق تعداد آنها 150 نفر و تعداد 108 نفر برای بررسی تعیین گردید که برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده، بر اساس جدول کرجسی و مورگان استفاده گردیده است. برای سنجش دلبستگی شغلی کارکنان، از پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو و پرسش نامه ای جهت فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی(مسلش و جکسون (1981 مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای سنجش پایایی ازآلفای کرنباخ استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون کولموگروف –اسمیرنف استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد بین دلبستگی شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان شرکتهای بیمه معلم و ملت رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد.

لینک کمکی