فایل ورد word بررسي رابطه بين ميزان جبران خدمات با تعلق سازماني کارکنان کارخانه خودروسازي کرمان موتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه بين ميزان جبران خدمات با تعلق سازماني کارکنان کارخانه خودروسازي کرمان موتور دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه بين ميزان جبران خدمات با تعلق سازماني کارکنان کارخانه خودروسازي کرمان موتور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه بين ميزان جبران خدمات با تعلق سازماني کارکنان کارخانه خودروسازي کرمان موتور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه بين ميزان جبران خدمات با تعلق سازماني کارکنان کارخانه خودروسازي کرمان موتور :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین میزان جبران خدمات با تعلق سازمانی کارکنان کارخانه خودرو سازی کرمان موتور است که تعداد آن ها 3762 نفر می باشد و با استفاده از جدول مورگان 360 نفر انتخاب شدند. این مطالعه از نظر هدف پژوهش کاربردی 1 است، از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است و روایی آن برای میزان جبران خدمات 0/92 و تعلق سازمانی 0/90و پایایی آن برای میزان جبران خدمات 0/908 و تعلق سازمانی 0/889 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها، از همبستگی اسپیرمن و تاوی_بیکندال(متغیرها کمی غیرنرمال) استفاده شده است. همچنین برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک استفاده شده است. اطلاعات جمعآوری شده بااستفاده ازنرم افزارSPSSویراست 23 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بهدستآمده نشان از وجود رابطه معنی دار بین میزان جبران خدمات و تعلق سازمانی می دهد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که بین تمام مولفه های میزان جبران خدمات و تعلق سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد می گردد تا در سازمان ها و ادارات به پرداخت ها و دستمزدهای کارکنان اهمیت بیشتری داده و آینده ای سرشار از امید و خوشحالی و زندگی همراه با دلگرمی و هدفمند برای کارمئدان در نظر بگیرند و با بهبود وضعیتی که در زندگی دارند باعث سرزندگی و مجذوب شدن شوند و در نتیجه تعلق کارکنان به نحو مطلوبی افزایش یابد.

لینک کمکی