فایل ورد word بررسي رابطه بين عملکرد خانواده، رفتارهاي پر خطر و سلامت روان با احساس امنيت اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه بين عملکرد خانواده، رفتارهاي پر خطر و سلامت روان با احساس امنيت اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه بين عملکرد خانواده، رفتارهاي پر خطر و سلامت روان با احساس امنيت اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه بين عملکرد خانواده، رفتارهاي پر خطر و سلامت روان با احساس امنيت اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه بين عملکرد خانواده، رفتارهاي پر خطر و سلامت روان با احساس امنيت اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین عملکرد خانواده، رفتارهای پر خطر، سلامت روان با احساس امنیت اجتماعی بر دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شهرکرد میباشد این مطالعه یا روش توصیفی همبستگی انجام شده است گروه نمونه این پژوهش شامل 323 دانش آموز دختر شهرستان شهرکرد میباشند که روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه سلامت روان گتبرگ (1962)، پرسشنامه رفتارهای پرخطر محمدی (1389)، پرسشنامه عملکرد خانوادگی ناتان و همکاران (1983) و پرسشنامه امنیت اجتماعی محمدی (1389) استفاده شد. تحلیل داده ها به روش توصیفی و استنباطی شامل آزمونهای همبستگی و تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی و سایر آزمونهای مرتبط با استفاده نرمافزار spss 18 انجام شد. یافته های این تحقیق نشان داد که بین میانگین ابعاد کارکرد خانواده دو گروه در چهار خرده مقیاس نقشها، روابط، درگیری اثر بخش کنترل رفتاری تفاوت معنی داری وجود دارد، اما در متغیرهای حل مساله و پاسخ گویی اثربخش تفاوت معنا دار مشاهده نشد همچنین بین سلامت روان و رفتارهای پرخطر با امنیت اجتماعی رابطه معنادار منفی بدست آمد. نتایج نشان داد: توجه به عملکرد خانواده و سلامت روان و امنیت اجتماعی در ارزیابی و مشکلات رفتاری و روانشناختی نوجوانان و در کاهش آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پر خطر اهمیت خاصی دارد.

لینک کمکی