فایل ورد word بررسي تاثير هوش سازماني بر پياده سازي مديريت دانش در سيستم هاي اجرايي سازمان (موردمطالعه :شهرک صنعتي رشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير هوش سازماني بر پياده سازي مديريت دانش در سيستم هاي اجرايي سازمان (موردمطالعه :شهرک صنعتي رشت) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير هوش سازماني بر پياده سازي مديريت دانش در سيستم هاي اجرايي سازمان (موردمطالعه :شهرک صنعتي رشت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير هوش سازماني بر پياده سازي مديريت دانش در سيستم هاي اجرايي سازمان (موردمطالعه :شهرک صنعتي رشت)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير هوش سازماني بر پياده سازي مديريت دانش در سيستم هاي اجرايي سازمان (موردمطالعه :شهرک صنعتي رشت) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

باورود به هزاره سوم سازمانها برای بقای خودوحفظ مزیت رقابتی درعرصه جهان به راهبردهایی نوین برای مقابله با تغییرات سریع وشگرف در این عصرنیاز دارندکه فناوری ومدیریت دانش یکی از این راهبردها است و سازمانها بمنظوراعمال مدیریت صحیح تغییرات وتبدیل آن به فرصتهایی طلایی برای توسعه و بقای خود به آن مجهز می شوند. برای موقعیت رقابتی استراتژیک امروزی،ضروری است که مدیران به توسعه قابلیتهای مبتنی برفناوری اطلاعات درگرفتن واستفاده ازاطلاعات،مدیریت دانش، و ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات توجه لازم داشنته باشند.ازاین رو،درتحقیق حاضربه بررسی تاثیر هوش سازمانی بر پیاده سازی مدیریت دانش در سیستم های اجرایی سازمان(مطالعه موردی:در شهرک صنعتی رشت)پرداخته شده است.جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران ارشد و میانی شرکت های فعال واقع در شهرک صنعتی رشت به تعداد 450 نفرمی باشندکه باتوجه به تعریف جامعه آماری جامعه،ازنمونه گیری تصادفی تصادفی ساده و با استفاده ازفرمول کوکران برای جومع محدود278نفر از بین جامعه آماری تحقیق به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.این پژوهش ازنظرهدف تحقیق، از نوع کاربردی می باشد و طرح تحقیق دراین پژوهش، توصیفی و تحلیلی از نوععل6یاست.همچنین از پرسشنامه های استاندارد برای گردآوری داده هاکمک گرفته شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمونهای ازآزمون کولموگوروف-اسمیرنف جهت تعیین نوع توزیع داده ها وبهره گیری از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر برازش کلی مدل وآزمون فرضیه ها از نرم افزارهای Smart PLS .2و Spss21 استفاده شده است.نتایج نشان می دهدکه هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین هوش سازمانی بر مدیریت دانش ، مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی و مدیریت دانش نقش میانجیگری در رابطه بین تاثیرهوش سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری ندارند.درنهایت براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای مدیران و کارشناسان شهرکهای صنعتی بویژه شهرک صنعتی رشت ارائه شده است.

لینک کمکی