فایل ورد word بررسي تاثير مديريت دانش بر عملکرد سازمان، با نقش ميانجي مديريت استراتژيک منابع انساني(مورد مطالعه: کارکنان بانک هاي دولتي شهرستان خواف)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير مديريت دانش بر عملکرد سازمان، با نقش ميانجي مديريت استراتژيک منابع انساني(مورد مطالعه: کارکنان بانک هاي دولتي شهرستان خواف) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير مديريت دانش بر عملکرد سازمان، با نقش ميانجي مديريت استراتژيک منابع انساني(مورد مطالعه: کارکنان بانک هاي دولتي شهرستان خواف)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير مديريت دانش بر عملکرد سازمان، با نقش ميانجي مديريت استراتژيک منابع انساني(مورد مطالعه: کارکنان بانک هاي دولتي شهرستان خواف)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير مديريت دانش بر عملکرد سازمان، با نقش ميانجي مديريت استراتژيک منابع انساني(مورد مطالعه: کارکنان بانک هاي دولتي شهرستان خواف) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، سنجش تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان، با توجه به نقش میانجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بانک های دولتی شهرستان خواف ، میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و به صورت مقطعی میباشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان بانک های دولتی شهرستان خواف در زمستان 1 1397 میباشد. پژوهش براساس داده های جمع آوری شده از 180 تن از آزمودنیها، بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی از جامعه موردنظر انجام و پخش پرسشنامه ها در هر طبقه، تصادفی بود. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد، جمعآوری و از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون تی تک نمونهای و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان داد که مولفه های مستندسازی دانش و شیوه های استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، مولفه های شخصیسازی و مستندسازی دانش بر شیوه های استراتژیک منابع انسانی دارای تاثیر معنادار بوده و شیوه های استراتژیک منابع انسانی در تاثیر بعد شخصی سازی و مستندسازی دانش بر عملکرد سازمانی در بین کارکنان بانک های دولتی شهرستان خواف ؛ نقش میانجی را ایفا میکند. از طرفی، شخصیسازی دانش، بر عملکرد سازمانی فاقد تاثیر معنادار بوده، لذا فرضیه اول پژوهش رد و فرضیه های دوم تا هفتم پژوهش، تایید گردید.

لینک کمکی