فایل ورد word بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر تعهدسازماني کارکنان با نقش ميانجي گري فرسودگي شغلي در بين کارکنان شهرداري کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر تعهدسازماني کارکنان با نقش ميانجي گري فرسودگي شغلي در بين کارکنان شهرداري کرج دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر تعهدسازماني کارکنان با نقش ميانجي گري فرسودگي شغلي در بين کارکنان شهرداري کرج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر تعهدسازماني کارکنان با نقش ميانجي گري فرسودگي شغلي در بين کارکنان شهرداري کرج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر تعهدسازماني کارکنان با نقش ميانجي گري فرسودگي شغلي در بين کارکنان شهرداري کرج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی فرسودگی شغلی کارکنان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان ستاد مرکزی شهرداری کرج می باشند. نمونه آماری مشتمل بر 384 نفر از کارکنان بوده که به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. برای سنجش سرمایه روانشناختی از مقیاس لوتانز (2007)، تعهد سازمانی از مقیاس آلن و مایر (1996) و فرسودگی شغلی از مقیاس ماسلاش (1981) استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تائیدی مقیاس ها نشان داد که تعداد 3 گویه از پرسشنامه تعهد سازمانی، 7 گویه از پرسشنامه سرمایه روانشناختی و 1 گویه از مقیاس فرسودگی شغلی دارای بار عاملی کمتر از 0/5 بودند. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نیز برای همه مقیاس ها بالاتر از 0/7 بود. داده ها با استفاده از آزمون های نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که سرمایه روانشناختی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم و با نقش میانجی فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری داشت. از دیگر یافته های تحقیق نیز می توان به عدم وجود تاثیر معنی دار فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی اشاره نمود.

لینک کمکی