فایل ورد word بررسي تاثير ارزش نوآوري، فاصله فرهنگي و سطح تمرکز جهاني بر برون سپاري نوآوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير ارزش نوآوري، فاصله فرهنگي و سطح تمرکز جهاني بر برون سپاري نوآوري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير ارزش نوآوري، فاصله فرهنگي و سطح تمرکز جهاني بر برون سپاري نوآوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير ارزش نوآوري، فاصله فرهنگي و سطح تمرکز جهاني بر برون سپاري نوآوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير ارزش نوآوري، فاصله فرهنگي و سطح تمرکز جهاني بر برون سپاري نوآوري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ارزش نوآوری، فاصله فرهنگی و سطح تمرکز جهانی بر برونسپاری نوآوری با تاکید بر نقش سطح استقلال و هزینه های تبادل است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است. مدیران و معاونین دانشگاههای سطح شهر تهران میباشد که دارای پردیس بین المللی بودند. براساس فرمول کوکران 120 نفر بهعنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه یو و صبوری-دیلمی (2017) استفاده شد. روایی ابزار تحقیق نشان داد که ابعاد بیشترین بار عاملی را بر سازه خودشان دارند و حداقل فاصله بین بارعاملی مربوط به سازه خودشان بیش از 0/1 میباشد که نشان میدهد سازههای پژوهش از روایی مناسبی برخوردار هستند. یافته ای تحقیق حاکی از آن است که ارزش نوآوری، فاصله فرهنگی و سطح تمرکز جهانی بر سطح استقلال در سطح (0/01) تاثیر مثبت و معنی دار دارد، همچنین تاثیر سطح استقلال بر هزینه های تبادل در سطح (0/01) مثبت و معنادار است. نتایج نشان داد که ارزش نوآوری، هزینه های تبادل و روند صنعت بر برون سپاری نوآوری در سطح (0/01) تاثیر مثبت و معنی دار دارد. با توجه به جدول بالا 57 درصد واریانس برون سپاری نوآوری توسط مدل پژوهش تبیین میشود.

لینک کمکی