فایل ورد word امکان سنجي برگزاري آموزش الکترونيکي براي دانش آموزان داراي معلوليت جسمي-حرکتي مدارس استثنايي دخترانه شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word امکان سنجي برگزاري آموزش الکترونيکي براي دانش آموزان داراي معلوليت جسمي-حرکتي مدارس استثنايي دخترانه شهر تهران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word امکان سنجي برگزاري آموزش الکترونيکي براي دانش آموزان داراي معلوليت جسمي-حرکتي مدارس استثنايي دخترانه شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word امکان سنجي برگزاري آموزش الکترونيکي براي دانش آموزان داراي معلوليت جسمي-حرکتي مدارس استثنايي دخترانه شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word امکان سنجي برگزاري آموزش الکترونيکي براي دانش آموزان داراي معلوليت جسمي-حرکتي مدارس استثنايي دخترانه شهر تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مطالعه فایل ورد word امکان سنجي برگزاري آموزش الکترونيکي براي دانش آموزان داراي معلوليت جسمي-حرکتي مدارس استثنايي دخترانه شهر تهران بود. در این راستا با بررسی ادبیات نظری و تجربی و همچنین مدلهای ارائهشده در زمینه امکان سنجی آموزش الکترونیکی، مدل مفهومی پژوهش متشکل از یازده مولفه: فرهنگ استفاده، سازمان نیروی انسانی، بستر نرم افزاری، بستر سختافزاری، کیفیت سیستم، کیفیت محتوا، کیفیت خدمات، رضایت کاربر، قصد استفاده از سیستم، وفاداری به سیستم و منافع شبکه تهیه و تدوین گردید. با توجه به مدلهای مفهومی و همچنین پرسشنامه های داخلی و خارجی که در زمینه امکان سنجی یادگیری ارائه شده بود. ابزار اصلی پژوهش 2 پرسشنامه محقق ساخته بود که دارای پایائی 0/79 با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بود. برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون توزیع دوجمله ای، کای-دو) 1 استفاده شد. 57 مدیر و مربی به پرسشنامه پاسخ دادند. تنها %23 از این افراد در مورد حداقل یک درس تجربه آموزش الکترونیکی با دانش آموزان خود داشته اند. از دیدگاه %60 از مدیران و مربیان موردمطالعه، میزان اهمیت آموزش مجازی برای دانشآموزان دارای معلولیتهای جسمی-حرکتی در حد زیاد و خیلی زیاد بود. آموزش الکترونیکی در مولفه های تنظیم زمان آموزش، فراهم ساختن فرصت برابر آموزش برای کودکان دارای معلولیت جسمی-حرکتی، جلب مشارکت والدین، میزان دسترسی به آموزش، سهولت استفاده از امکانات آموزشی، کسب مهارتهای اجتماعی، برقراری ارتباط با دیگران، کاهش هزینه های آموزش برای والدین، کاهش هزینه های آموزش برای مدرسه، برقراری یادگیری مستمر، رفع نیازهای روانی دانش آموزان، افزایش اعتمادبه نفس دانشآموزان، در حد زیاد و خیلی زیاد موثر دانسته شد.

لینک کمکی