فایل ورد word ارائه چارچوبي جهت سنجش اثربخشي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان مبتني بر مدل کارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه: شرکت صوتي و تصويري سروش تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word ارائه چارچوبي جهت سنجش اثربخشي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان مبتني بر مدل کارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه: شرکت صوتي و تصويري سروش تهران) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word ارائه چارچوبي جهت سنجش اثربخشي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان مبتني بر مدل کارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه: شرکت صوتي و تصويري سروش تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word ارائه چارچوبي جهت سنجش اثربخشي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان مبتني بر مدل کارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه: شرکت صوتي و تصويري سروش تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word ارائه چارچوبي جهت سنجش اثربخشي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان مبتني بر مدل کارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه: شرکت صوتي و تصويري سروش تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوب سنجش اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت صوتی و تصویری سروش تهران مبتنی بر مدل کارت امتیازی متوازن صورت گرفته است. نوع پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و روش آن از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت صوتی و تصویری سروش که تعداد آنها 50 نفر گزارش شده است. به دلیل محدود بودن حجم جامعه آماری برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامه مبتنی بر کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون میباشد. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس استاد راهنما و روایی صوری توسط مدیران سازمان مورد تایید قرار گرفت پایایی پرسشنامه نیز به کمک ضریب آلفای کرونباخ 0/90 برآوردگردیده است . تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS19 و Smart PLS20 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت. در بخش آمار توصیفی از مشخصه های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف و روش معادلات ساختاری استفاده شده است. با توجه به نتایج تحلیل عاملی، 42 سنجه بر اساس چهار منظر مالی، رضایت مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری استخراج و نهایی شد. برای رتبهبندی مناظر از آزمون رتبهای فریدمن استفاده شد. بالاترین رتبه به منظر رضایت مشتری با میانگین رتبه 4/25 و پایین ترین رتبه به منظر رشد و یادگیری با میانگین رتبه 2/88 مربوط میباشد. مهمترین شاخص در منظر فرایند داخلی، مشارکت کارمندان در تصمیم گیری و تغییرات سازمانی در منظر رشد و یادگیری، تلاش در جهت افزایش بهره وری سازمانی، در منظر مالی، استفاده بهینه از داراییها و سرمایه سازمان، در منظر رضایت مشتری تلاش و توجه در جهت برآورده نمودن نیازها و خواسته های مشتریان هستند.

لینک کمکی