فایل ورد word بررسي شاخصهاي پايداري مسکن در مناطق روستايي بخش مرکزي شهرستان تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي شاخصهاي پايداري مسکن در مناطق روستايي بخش مرکزي شهرستان تبريز دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي شاخصهاي پايداري مسکن در مناطق روستايي بخش مرکزي شهرستان تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي شاخصهاي پايداري مسکن در مناطق روستايي بخش مرکزي شهرستان تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي شاخصهاي پايداري مسکن در مناطق روستايي بخش مرکزي شهرستان تبريز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

نظریه توسعه پایدار با توجه به آثاری که در محیط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی گذاشته، اخیرا0 مورد توجه شهرسازان و برنامه ریزان شهری و روستایی واقع شده است. با توجه به اهمیت مسکن در ساختار شهرهای امروزی و زندگی شهروندان توجه به اصول توسعه پایدار در جهت عدالت فضایی و اجتماعی و ساختار کالبدی شهرها، مطلوبیت کاربریها به ویژه کاربری مسکونی و مقوله مسکن امری مهم است. لذا، هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی شاخصهای پایداری مسکن در روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز استل این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که با بهره گیری از روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای واحدهای مسکونی دهستان بخش مرکزی شهرستان تبریز میباشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونهای به حجم 386 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتهاند. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ها محاسبه گردیده است که در این پژوهش بیش از 3/84 درصد به دست آمده است که حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. نتایج حاصل از طریق تجزیه و تحلیلهای آماری در نرم افزار اس پی اس اس نشان میدهد که پنج عامل امکاناتی- رفاهی، اقتصادی، استحکام بنا، بهرهوری و همسازی با محیط زیست قادرند حدود 84 درصد از واریانس متغیرهای تحقیق را تبیین کنند و توجه به این عوامل در برنامه ریزی مسکن پایدار ضروری به نظر میرسد.

لینک کمکی